Rezultati projekta

Pregled dokumenata i mapiranje parametara
Sljedeći stubovi će biti dovršeni u dokumentu o istraživanju i pregledu literature:

 • Pregled literature (uključujući najbolje prakse) o modelima obuke i metodologije u pogledu izgradnje kapaciteta kulturne adminstracije i promocije održivog razvoja,
 • Detaljna analiza i evaluacija postojećeg okruženja za učenje na polju promocije / prenošenja vještina, kompetencija i znanja u lokalnim zajednicama kako bi konzorcijum donio odluku o njihovoj prikladnosti za učenje / podučavanje. Dio ovog stuba je i analiza dosadašnjih ograničenih pronalazaka u vezi komparativnih pristupa i korištenja IT tehnlogija unutar ove oblasti.
 • Istraživanje potreba za učenjem/obukom, stope angažovanosti u upravljanju kulturom u zajednici, mjerenja kompetencija ciljnih grupa i krajnjih korisnika putem istraživačkiih praksi i upitnika fokus grupa; istraživanje će također prikupiti podatke koji se tiću postojećih znanja o osnovnim poljima održivog razvoja, incijativama, kontekstu EU.
 • Analiza podataka i prijedlozi odredba, preporuke, i smjernice za razvoj prilagođeni korisniku, prilagodljivog i široko dostupnog alata za njihovo učenje.

Nastavni plan za poticanje kulturne adminstracije i održivosti
CUBES razvija nastavni plan i program koji će se baviti brojnim glavnim obrazovnim temama o genaralnim temama održivog upravljanja kulturnim resursima:

 • Politike EU, nacionalne i međunarodne kulturne politike, incijative za finansiranje, izazovi i mogućnosti za lokalne zajednice.
 • Kulturni resursi i održivi razvoj.
 • Održivo upravljanje i ekološka svijest.
 • Socio-kulturni i ekonomski parametri za održivi razvoj.
 • Identifikacija rizika u nastajanju za lokalne zajednice (u spektru od društvene do ekološke) i efikasna rješenja.
 • Incijative očuvanja i lokaliteta u motivima.
 • Etika iskorištavanja i očuvanja kulturnih resursa.
 • Jačanje lokalne ekonomije i konkuretnosti u kulturi.
 • Prepoznavanje i taksonomija lokalnih kulturnih resursa.
 • Kulturna udruženja i pokretanje lokalnog poslovanja.
 • Menadžment i marketing kulturnih institucija.
 • Razvoj politike.
 • Korištenje i povezanost između turizma, kulture i okoliša.

Digitalna alatna kutija i resursi

 • Digitalna platforma "CUBES": Profesionalno dizajnirana platforma, razvijena na vrhunskoj tehnologiji otvorenog koda, čini da svi proizvodi projekta budu široko dostupni. Nadalje, olakšava razmjenu dobrih praksi u području održivog kulturnog upravljanja, pruža ciljnim skupinama i stakeholders-ima pristup relevantim resursima, te promovira razmjenu, diskusiju i aplikacije za društveno umrežavanje.
 • "CUBES" online okruženje za učenje i online alati: Online okruženje za učenje razvijeno je kao otvoreni obrazovni resurs i zasniva se na principima dizajna usmjerenog na korisnike (UCD), kao i principima efektivnih programa cjeloživotnog učenja. Primijenjena metodologija sastoji se od pristupa učenju koji se zasniva na istraživanju i na problemima učenja.
 • "CUBES" mobilna aplikacija: U doba u kojem je višedimenzionalna upotreba pametnih telefona i tableta masivna, inovativna aplikacija za informiranje i komunikaciju povećava prodiranje rezultata projekta u širu javnost i na veći broj članova ciljnih skupina. Moblina aplikacija razvijena je na osnovu online platforme projekta i svih glavnih mobilnih platformi. Aplikacija koju karakterizira visoka kvaliteta dizajna mobilnog korisničkog interface-a (UID) pruža krajnjim korisnicima "cestovne puteve" vodeći ih ka njihovim treninzima kroz virtualnu i zamišljenu konstrukciju, a bit će dopuna ostalim izlazima. Podržavat će i usluge i alate, kao što su aplikacije za društveno umrežavanje, vršnjačku komunikaciju i suradnju, forume za diskusiju na blogovima, sinhrone alate za chat, razmjenu informacija, internetske alate za savjetovanje, profiliranje i druge alate za saradnju.

Vodič metodoloških pristupa za edukatore
Kao podrška razvijenom nastavnom programu razvijat će se i sljedeće:

 • Smjernice za pravilno korištenje nastavnog plana i programa i digitalnih alata koji imaju za cilj da targetuju i trenere i njihove polaznike - pobuđivače.
 • Smjernice uzornih scenarija za stakeholders-e i trenere koji podržavaju njihove napore u rješavanju problema izgradnje kapaciteta u vezi s grupama koji dolaze iz različitih konteksta-zajednica i imaju različite nivoe stručnosti, motiva i stilova učenja. Ovdje će se primijeniti principi konteksta prilagodbe koji se odnose na načine na koje instruktori mogu prilagoditi sadržaj svom nastavnom kontekstu.

Dokumenti o politici
Rezimirajući postupke i isporuke CUBES-ovih proizvoda, cilj ovog dokumenata o politici je informisanje o kreiranju politika kombinovanjem prakse i teorije, akademskog znanja i izrade politika.

Multiplikativni događaji (nacionalni seminari, info dani, radionice, završna konferencija)
Radi praktične disiminacije projekta i potrebnih povratnih informacija, multiplikativni događaji će se organizovati u svakoj zemlji učesnici projekta kako bi se izgradio krug uticaja, potaknula promocija, te pružila višestruka podrška CUBES projektu. Komplementarno svom informativnom karakteru, ovi događaji su orijentisani ka praktičnom nivou i specifičnom društvenom kontekstu, jer svaka država predstavlja karakteristike svojih zajednica, kulturne resurse i stope održivosti.