Στοχοθεσία

black-and-white-dartboard-1552617_

Οι κύριοι στόχοι του CUBES είναι:

  • Να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινωνίες παρέχοντάς τους γνώση σε σημαντικά πεδία της πολιτιστικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Να παράσχει στις Ομάδες-στόχος την απαραίτητη γνώση, ώστε να μπορούν να δράσουν ως "Ενισχυτές", δηλαδή ως μέντορες στις κοινότητές τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να πληροφορήσουν, να κατευθύνουν και να διδάξουν άλλα μέλη των κοινοτήτων τους αναφορικά με σύγχρονα ζητήματα της πολιτιστικής διαχείρισης με όρους αειφορίας.
  • Να προσφέρει, κυρίως στους νέους και στις γυναίκες των τοπικών κοινωνιών, την ευκαιρία να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να αναδειχθούν "Ενισχυτές" των κοινοτήτων τους.
  • Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και να ψηφιοποιήσει ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ως εργαλείο συστηματικής αλλαγής στην πολιτιστική διαχείριση και την αειφορία, ενισχύοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης.
  • Να δημιουργήσει και να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στις υπάρχουσες ανάγκες, με βάση μεθοδολογίες διαφοροποίησης και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.