Αποτελέσματα του έργου

Έγγραφο επισκόπησης και χαρτογράφησης παραμέτρων
Οι ακόλουθοι πυλώνες ολοκληρώνονται στο Έγγραφο Έρευνας και Επισκόπησης:

 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών) σχετικά με τα εκπαιδευτικά και μεθοδολογικά μοντέλα που αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων στον πολιτιστικό τομέα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Διεξοδική ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μαθησιακών περιβαλλόντων στον τομέα της προώθησης / μεταφοράς δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων στις τοπικές κοινότητες προκειμένου η κοινοπραξία να αποφασίσει για την καταλληλότητά τους για μάθηση / διδασκαλία. Μέρος αυτού του πυλώνα είναι η ανάλυση των περιορισμένων ευρημάτων που υπάρχουν μέχρι στιγμής όσον αφορά τις συγκριτικές προσεγγίσεις και τη χρήση των ΤΠΕ στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Διερεύνηση των αναγκών μάθησης / κατάρτισης και του βαθμού συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην πολιτιστική διαχείριση, μετρήσεις ικανοτήτων των Ομάδων-στόχος και των τελικών χρηστών μέσω ομάδων εστίασης και ερωτηματολογίων. Η έρευνα θα συγκεντρώσει επίσης δεδομένα σχετικά με τις υπάρχουσες γνώσεις στους βασικούς τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, των πρωτοβουλιών και του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προβλέψεις και προτάσεις για προτάσεις, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενός φιλικού προς το χρήστη, προσαρμόσιμου και ευρέως προσβάσιμου εργαλείου για τη διδασκαλία.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δημιουργίας “Ενισχυτών” Πολιτιστικής Διαχείρισης και Αειφόρου Ανάπτυξης
Το πρόγραμμα CUBES αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη ορισμένων βασικών ζητημάτων της γενικότερης θεματικής της αειφόρου διαχείρισης των πολιτισμικών πόρων:

 • Πολιτικές της ΕΕ, εθνικές και διεθνείς πολιτιστικές πολιτικές, πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις τοπικές κοινότητες.
 • Πολιτισμικοί πόροι και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Βιώσιμη διαχείριση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
 • Κοινωνικοπολιτισμικές και οικονομικές παράμετροι για την τοπική βιωσιμότητα.
 • Αναδυόμενος προσδιορισμός των κινδύνων για τις τοπικές κοινότητες (σε φάσμα από κοινωνικό έως περιβαλλοντικό) και αποτελεσματικές λύσεις.
 • Πρωτοβουλίες συντήρησης και τοπικότητα στα κίνητρα.
 • Ηθική εκμετάλλευση πολιτισμικών πόρων και ηθική διαφύλαξης.
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής ανταγωνιστικότητας.
 • Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των τοπικών πολιτισμικών πόρων. 10) Πολιτιστικοί φορείς και έναρξη τοπικών επιχειρήσεων.
 • Πολιτιστικοί φορείς και έναρξη τοπικών επιχειρήσεων.
 • Διοίκηση και μάρκετινγκ πολιτιστικών οργανώσεων.
 • Ανάπτυξη κοινού.
 • Χρήση και συνδέσεις μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Ψηφιακή εργαλειοθήκη και πόροι

 • Ψηφιακή πλατφόρμα «CUBES»: Μια επαγγελματικά σχεδιασμένη πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε με πρωτοποριακή τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, καθιστά ευρύτατα διαθέσιμα όλα τα προϊόντα του έργου. Επιπλέον, διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης πολιτιστικής διαχείρισης, παρέχει στις ομάδες-στόχους και στους ενδιαφερόμενους φορείς πρόσβαση σε σχετικούς πόρους και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, τις συζητήσεις και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
 • 'Online Learning' Περιβάλλον και Ψηφιακά Εργαλεία: Το ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον αναπτύσσεται ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος και βασίζεται στις αρχές του Προσανατολισμένου από τον Χρήστη Σχεδιασμό (UCD), καθώς και στις αρχές για Αποτελεσματικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία αποτελείται από προσεγγίσεις για μάθηση βασισμένη στην έρευνα και σε προβλήματα.
 • Κινητή εφαρμογή CUBES: Σε μια εποχή που η πολυδιάστατη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλετών είναι τεράστια, μια καινοτόμος εφαρμογή πληροφόρησης και επικοινωνίας αυξάνει τη διείσδυση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινό και σε μεγαλύτερο αριθμό ομάδων στόχων και αποδεκτών. Η εφαρμογή για κινητά αναπτύσσεται με βάση την ψηφιακή πλατφόρμα και είναι προσβάσιμη για λήψη μέσω της πλατφόρμας του έργου και όλων των μεγάλων κινητών πλατφορμών. Η εφαρμογή που χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα του UID (Mobile User Interface Design) παρέχει στους τελικούς χρήστες «οδικές διαδρομές» που τους οδηγούν στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους μέσω εικονικής και φανταστικής κατασκευής και θα είναι συμπληρωματική των άλλων παραγώγων. Θα υποστηρίξει επίσης υπηρεσίες και εργαλεία, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία και συνεργασία, φόρουμ συζητήσεων στο blog, σύγχρονα εργαλεία συνομιλίας, ανταλλαγή πληροφοριών, ψηφιακά συμβουλευτικά εργαλεία καθώς και άλλα εργαλεία δημιουργίας προφίλ και συνεργασίας.

Οδηγός Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων για τους Εκπαιδευτικούς
Για την υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης του CUBES αναπτύσσονται τα εξής:

 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή χρήση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους εκπαιδευομένους - "Ενισχυτές".
 • Παραδειγματικές κατευθυντήριες γραμμές σεναρίων για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπαιδευτές που θα υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν ζητήματα δημιουργίας ικανοτήτων αναφορικά με ομάδες που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα-κοινότητες και παρουσιάζουν διάφορα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, κινήτρων και μορφών μάθησης. Οι αρχές του πλαισίου προσαρμογής θα εφαρμοστούν εδώ, αναφερόμενες στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτές μπορούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο στο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο.

Έγγραφο Πολιτικής
Συνοψίζοντας τις διαδικασίες και την ολοκλήρωση των παραγώγων του CUBES, το έγγραφο πολιτικής στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για ενημέρωση της χάραξης πολιτικών συνδυάζοντας την πράξη με τη θεωρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τον σχεδιασμό πολιτικής.

Προωθητικές Εκδηλώσεις (εθνικά σεμινάρια, μέρες πληροφόρησης, εργαστήρια, τελικό συνέδριο)
Για την πρακτική διάδοση του έργου και την απαιτούμενη ανατροφοδότηση, πραγματοποιούνται προωθητικές εκδηλώσεις σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, προκειμένου να οικοδομηθεί ένας κύκλος επιρροής και έτσι να προωθηθεί και να πολλαπλασιαστεί η υποστήριξη για το έργο CUBES. Συμπληρωματικά προς τον ενημερωτικό τους χαρακτήρα, οι εκδηλώσεις αυτές προσανατολίζονται προς ένα πιο πρακτικό επίπεδο και ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς κάθε χώρα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των δικών της κοινοτήτων, τους πολιτισμικούς πόρους και τα ποσοστά βιωσιμότητας.