Ομάδες
-στόχοι

austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash_

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ποικίλες ομάδες, με βάση το πολυδιάστατο πλαίσιό του, αλλά και την ανάγκη που έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τελευταία, να εκπροσωπούνται και να συμμετάσχουν διαφορετικοί φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών. Έτσι, το CUBES απευθύνεται σε πολλές ομάδες-στόχος,μεταξύ των οποίων:

 • Μέλη, εκπρόσωποι και ηγετικές μορφές των τοπικών κοινωνιών, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, αστικές και λοιπές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, οργανισμοί, τοπικά δίκτυα, κ.ά. Αυτοί μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο των "Ενισχυτών της πολιτιστικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης" μέσω του εμπλουτισμού της γνώσης και των ικανοτήτων τους επιφέροντας πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στις κοινωνίες τους.
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων που, αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά παράγωγα του CUBES, μπορούν να ενισχύσουν τους εκπαιδευομένους τους ώστε να αποτελέσουν "Ενισχυτές της πολιτιστικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης" στις κοινωνίες τους.
 • Δημόσιοι οργανισμοί και φορείς, μη κερδοσκοπικοί φορείς και ιδρύματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με αντικείμενο την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και με δραστηριοποίηση στους τομείς του Πολιτισμού και της Αειφόρου ανάπτυξης.
 • Επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και σχεδιαστές πολιτικής στα πεδία της ανάπτυξης, της οικονομίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Εκπαιδευτές στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων, σχεδιαστές εκπαιδευτικού περιεχομένου, σχεδιαστές ιστοσελίδων και ειδικοί στην ψηφιακή εκπαίδευση.
 • Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτικές αρχές με ενδιαφέρον στα εκπαιδευτικά παράγωγα του CUBES.
 • Members, leaders and representatives of local communities, Non-Governmental Organisations and Civil Society Organisations, local public authorities, organizations, local federations and networks; they undertake the role of the ''cultural administration & sustainability boosters'' with enriched knowledge and skills for the multiplying effect on the rest of their respective communities.
 • Trainers/educators in the adult education sector, who may use the educational content of the CUBES’s products to empower their trainees to become “cultural administration and sustainability boosters” in their respective local communities.
 • Public bodies and authorities, NGOs and foundations at a regional and a national level working in the cultural and sustainable development sectors for the promotion of cultural heritage.
 • Professionals, academics and policy makers in the fields of development, economy and policy, tourism, culture and sustainable development.
 • Adult educators, instructional designers, web designers and experts on e-learning.
 • Adult training providers and educational authorities with an interest in the CUBES content.