Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER) (Γαλλία)

Η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER) είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαπεριφερειακός οργανισμός στην ευρύτερη Ευρώπη, με 150 περιφερειακές αρχές από 32 χώρες ως μέλη. Το AER ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί ένα φόρουμ για τους περιφερειακούς πολιτικούς να συμμετάσχουν στη διαπεριφερειακή συνεργασία και να εκφράσουν τα περιφερειακά συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζοντας ως βασικό παράγοντα στην ευρωπαϊκή σκηνή και επωφελούμενοι από προνομιακές σχέσεις με τα μεγάλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Ο AER βασίζεται σε ενεργό και αφοσιωμένο δίκτυο υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, εμπειρογνώμονες από Περιφέρειες μέλη, περιφερειακές κυβερνήσεις και ΜΚΟ και δραστηριοποιείται επίσης σε διάφορες συνεργασίες και διαπεριφερειακές οργανώσεις.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ: