Tema 1 Osnovne komponente i potrebni elementi

Popratno pismo

▪Prvi utisak sponzora/ izvoru finansiranja za organizaciju koja se prijavljuje za finansiranje
Prva prilika da se privlačenje interesa sponzora/ izvora finansiranja

Sažetak

▪Cilj: kratke informacije (o čitaocu) o prijedlogu

▪Kompletan, ali kratak sadržaj
Predložena veličina: 1 stranica (maksimalno)

Potrebna izjava

▪Cilj: uvjerenje sponzora/ izvora finansiranja zbog postojanja stvarne potrebe na koju se prijedlog oslanja i da je implementacija ovog prijedloga odgovarajuća i efektivna investicija.
Detaljno objašnjenje koraka i faza za ciljanje prijedloga finansiranja

Metode / dizajn programa

▪Tačan plan za postizanje ciljeva
Detalji i raspored (ko, šta, kada od zadataka)
Izbor i konfiguracija datoteka, koje će biti uključene u prijedlog

▪Procjena svih fajlova koji će biti uključeni u prijedlog finansiranja.

Savjet: Mnoge organizacije koriste / angažuju vanjskog partnera za proces evaluacije, kako bi se dobili objektivniji rezultati.

Najvažniji dio prijedloga za finansiranje je postavljanje ciljeva:

– to određuje uspjeh ili neuspjeh aplikacije.

– sponsor / izvor finansiranja procijenit će jesu li ciljevi programa ostvarljivi.

 • Šta znači S.M.A.R.T. planiranje?

– Radi se o metodi koja omogućava jasnu formulaciju ciljeva.

– Teži bržim i direktnim rezultatima.

– Skraćenica “SMART” opisuje najvažnije karakteristike cilja i označava riječi:

 • Specifični
 • Mjerljivi
 • Ostvarljivi
 • Relevantni
 • Vremenski ograničeni

Ciljevi

▪Kakvom postizanju / konkretnim rezultatima se nadate?

Savjet: S.M.A.R.T. ciljevi, «pametni ciljevi»

Šta su oni? Kako se primjenjuju na prijedlog finansiranja?

S.M.A.R.T. ciljevi, «pametni ciljevi»

Glavni cilj:

to je opća izjava o namjeri, koja se možda neće jasno, detaljno odnositi na očekivane rezultate.

Primjer:
Program će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti.

Ciljevi:

odnosi se na željene rezultate na jasan i detaljan način. Odgovara općoj svrhi.

Primjer:
Identifikacija pojedinačnih akcija koje će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti.

Najvažnije karakteristike cilja

 1. Specifični
 • Izbjegavaju se opće izjave, npr. “program će doprinijeti razvoju lokalne zajednice”.
 • Cilj mora biti povezan sa određenim brojem, iznosom, jasnim procentom.
 • Tako sponzor/ izvor finansiranja shvaća jasnu sliku očekivanja organizacije, rokove za implementaciju programa i direktne rezultate, jasne informacije o tome gdje, kako i zašto.
 1. Mjerljivi
 • Svaki cilj mora biti postignut u određenom vremenskom periodu (referentna tačka), što predstavlja dokaz kvaliteta napora koji se mora uložiti.
 • Praktično je imati mogućnost da zabilježimo i kvantificiramo napredak cilja npr. “Koliko prometa trebamo dobiti od marketinga putem e-pošte krajem sljedećeg mjeseca?“
 • Referentni statistički podaci npr. “Nakon završetka programa, X (broj ljudi) će biti oni koji će naći posao.”
 1. Ostvarljivi
 • Cilj mora biti utvrđen u stvarnosti, i ne smije biti pretjerano ambiciozan.
 • Organizacija razmatra resurse i mogućnosti koje zajednica ima na raspolaganju.
 • Korisna pitanja: «Da li će projekat finansirati lokalna zajednica?», «Hoće li motivirati pristalice?»

Realistični

 • Ciljevi bi uvijek trebali biti relevantni i ne smiju biti u suprotnosti s drugim ciljevima i prioritetima organizacije, te oni trebaju ići u korak sa strateškim planom i njegovom misijom.
 • Cilj programa trebao bi obuhvatiti pitanja poput: «Zašto se ovaj program mora implementirati?» «Kakav će utjecaj program imati na lokalnu zajednicu?»
 1. Vremenski ograničeni
 • Rok u kojem će se cilj postići mora biti jasno naveden.
 • Jasna tačka početka i jasan datum završetka (rokovi).
 • Proračun svih aktivnosti organizacije za postizanje ciljeva (oglašavanje, događaji itd.) i uzimajući u obzir rezultate prethodnih programa sa sličnom temom.
 • Snimanje akcija koje stoje na putu postizanja cilja.

 Savjet:

ciljevi moraju biti pregovarački i fleksibilni, bez da to znači da moraju biti opći i apstraktni. Tijekom programa podaci se mogu mijenjati i možda će biti potrebni za redefiniranje ciljeva

Održivost/ ostalo finansiranje

Doprinosi u naturi (npr. objekti, oprema itd.)

Odgovori na osnovna pitanja koja pojašnjavaju “Koji je vremenski okvir implementacije saradnje? Je li ograničena ili ima dugoročne ciljeve?” “Kako planirate nastaviti finansirati projekt? Je li održiv dugoročno?„

Informacije o organizaciji Navedite kratku historiju organizacije (misiju, usluge itd.)

Image source: https://pixabay.com/

Savjet: Ne pretpostavljate da osoba koja čita rečenicu poznaje vašu pozadinu.

Kratki budžet

 • Očekivani troškovi (troškovi osoblja, direktni troškovi projekta, administrativni ili režijski troškovi)
 • Očekivani prihodi (prihodi i svaki dodatni doprinos (npr. donacije)

Dodatni materijali
Sponzori/ izvori finansiranja će vjerovatno htjeti ispitati sljedeće:

 • IRS pismo kojim se dokazuje da organizacija nema značajnih finansijskih obaveza
 • spisak vašeg upravnog odbora i njihovih pripadanja
  budžet za trenutno finansijsko stanje organizacije
 • budžet za vašu sljedeću fiskalnu godinu

Konačno povlačenje

 • Materijal za veze
  Kontrola/ identifikacija i izbjegavanje grešaka
 • Često je potrebno da dokumenti budu potpisani i ovjereni od strane vašeg izvršnog direktora ili predsjednika Odbora

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject