Tema 1 Šta je faza pokretanja?

Životni ciklus upravljanja projektom svakog projekta započinje fazom pokretanja. Faza pokretanja ima za cilj definirati kontekst i koncept projekta, razviti njegove marketinške i profitabilne poslovne karakteristike i uspješno prikupiti sredstva za njegovu provedbu. Tokom ove faze, projektni menadžer mora razviti sljedeće zadatke:

  • Izvršiti studiju izvodljivosti
  • Napraviti šemu projekta
  • Identificirati ključne stejkholdere
  • Odaberiati alate za upravljanje projektima
  • Na kraju ove faze i isporukom gore navedenih zadataka, projektni menadžer trebao bi steći potpuno razumijevanje konteksta, koncepta, svrhe, ciljeva, vizije, ciljeva, zahtjeva i rizika projekta.
cubesproject