Tema 2 Dizajniranje marketinškog plana, faza 1

MISIJA – Osnova marketinškog plana (MP) je vizija i izjava organizacije, koja opisuje težnje i raison d’être organizacije. Misija, kao i dugoročni ciljevi organizacije, moraju se već definirati u početnim fazama strateškog plana organizacije i informirati o svim ostalim operativnim planovima koji slijede (npr. marketinški plan, plan ljudskih resursa, planovi proizvodnje, itd.). U skladu s tim, misija i ciljevi organizacije čine osnovu na kojoj se MP razvija.

ANALIZA SITUACIJE – Da bi se razvile sljedeće faze MP, mora se izvršiti analiza situacije. To uključuje istraživanje tržišta, koje se može usredotočiti na različite važne aspekte kako bi pomoglo organizaciji da identificira tržišne mogućnosti. Aspekti koji se mogu istraživati i analizirati uključuju, između ostalog:

  • Postojeći proizvodi, usluge, ponude, infrastruktura i potencijal budžeta organizacije. Interna evaluacija okruženja.
  • Ponude takmičenja, marketinške strategije, ciljne grupe.
    Istraživanje tržišta (učesnici & ne-učesnici) kako bi se omogućila segmentacija tržišta i naknadni odabir ciljne grupe.
    Vanjska analiza okoline.

Svi podaci prikupljeni istraživanjem tržišta i analizom situacije koriste se za dizajn S.W.O.T. analize. Ova analiza je koristan alat za sažetu vizualizaciju unutrašnjih i vanjskih faktora koji utječu na organizaciju. Pomaže u definiranju najefikasnijih načina za iskorištavanje snaga, rješavanju slabosti, prepoznavanju prilika i izbjegavanju prijetnji, kako bi se ciljevi efikasno ostvarili. S.W.O.T. analiza se može izvesti bilo u vezi sa organizacijom u cjelini ili određenim projektom ili poslovnim planom (kao što je marketinški plan).

Matrix of S.W.O.T. analysis

Kroz realnu internu analizu, organizacije mogu utvrditi svoje snage i slabosti. Oni sadrže materijalne i nematerijalne karakteristike koje su korisne ili nepovoljne za organizaciju. Slično tome, analiza vanjskog okruženja u kojem organizacija funkcioniše daje jasnu ideju o političkim, socijalnim, kulturnim, obrazovnim, pravnim, finansijskim, tehnološkim, okolišnim i drugim faktorima koji mogu stvoriti prilike ili proizvesti prijetnje za kulturnu organizaciju. Na primjer, razmislite o talasanju koje provokativno, izazovno umjetničko djelo može stvoriti u konzervativnom socio-kulturnom okruženju i utjecaju na organizaciju. S druge strane, prijeteći faktor može se koristiti za stvaranje mogućnosti. Razmotrite samo utjecaj pandemije COVID na kulturne organizacije: bili su prisiljeni zatvoriti svoja vrata i obustaviti svoje funkcije, ali s druge strane, koristili su digitalne tehnologije kako bi proširili svoju ponudu i svoju publiku pretvarajući prijetnju u priliku i novu snagu (ulaganje u IT tehnologije).

Title: SWOT analysis for a hypothetical cultural organisation. Graph by Maria Kouri

cubesproject