Tema 2 Izvođenje projekta

Uvodni sastanak partnera održava se kako bi se označilo službeno započinjanje faze implementacije projekta. Projektni tim (ili konzorcij) i stejkholderi trebaju biti prisutni na ovom sastanku, bilo licem u lice ili virtuelno.

Dnevni red uvodnog sastanka treba da sadrži sljedeće:

  • Uvod: Ko je ko?
  • Pozadina projekta: Zašto implementirati ovaj projekat? Koji su ciljevi?
  • Opseg projekta: Šta ćete tačno raditi? O kakvom se poslu radi?
  • Plan projekta: Kako će se stvari raditi? Kako izgleda putokaz?
  • Uloge: Ko će biti odgovoran za koje elemente projekta?
  • Komunikacija: Kakvi će se komunikacijski kanali koristiti? Kakve sastanke ili izvještaje o stanju treba očekivati tim?
  • Alati: Koji alati će se koristiti za dovršetak projekta i kako će se koristiti?
  • Sljedeći koraci: Koje su neposredne radnje koje treba izvršiti?

Pročitajte kako voditi uvodni sastanak projekta (sa primjerima dnevnog reda)!

cubesproject