Tema 2 Projektna povelja

Projekt se vodi kroz nekoliko dokumenata. Projektna povelja je početni dokument i formalna autorizacija projekta i omogućava voditelju projekta da primijeni organizacione resurse na aktivnosti projekta.

Nudi kratak opis projekta (1-2 stranice), i sažetak glavnih tačaka djelovanja, samog sadržaja, kao i informacije o realizaciji projekta (npr. budžet, kontrolne tačke, karakteristike isporučenih proizvoda itd.), određuje projekt menadžera i definiše važne zainteresovane strane projekta.Zapravo, dobro osmišljena projektna povelja:

 • Nudi jasan pregled ciljeva projekta
 • Opisuje opseg projekta, pretpostavke i ograničenja
 • Definiše vremenski okvir implementacije i ukupni budžet projekta
 • Preliminarno definiše uloge i odgovornosti
 • Postavlja ključne kontrolne tačke za evaluaciju i kontrolu

Source: www.gettyimages.com

Projektna povelja može sadržavati sljedeće:

 • svrhu ili cilj projekta
 • mjerljive ciljeve projekta i kriterije uspjeha
 • zahtjeve na visokom nivou shvatanja
 • visok nivo opisa rizika
 • sažetak rasporeda kontrolnih tačaka (odrednica)
 • sumarni budžet
 • spisak zainteresovanih strana
 • ispunjenje zahtjeva (tj. šta predstavlja uspjeh, ko o tome odlučuje, ko potpisuje projekt)
 • dodijeljeni projektni menadžer, odgovornosti i uloge
 • naziv i ovlaštenje sponzora ili drugog lica koje odobrava projektnu povelju

Projektna povelja

Primarni cilj projekta: opisati izjave na visokom nivou koje pružaju sveukupni kontekst onoga što projekt pokušava postići i koje bi trebalo prilagoditi poslovnim ciljevima.
Sažetak: prepišite rezultate ili glavne događaje koji se mogu identifikovati kao dovršeni ili nedovršeni na određeni datum.
Ciljevi projekta: opisati izjave nižeg nivoa koje se odnose na specifične, mjerljive, ostvarive, realne i vremenski ograničene proizvode i isporuke projekta.
Sumarni budžet: unesite preliminarne informacije o budžetu potrebne za podršku projektu.
Zahtjevi projekta: opišite koje karakteristike moraju imati predloženi projektni proizvodi.
Zainteresovane strane: opišite pojedinca, grupu ili organizaciju na koje projektna aktivnost ili rezultat mogu uticati.
Projektni rizici: na visokom nivou opišite najznačajnija područja rizika za ovaj projekat.
Zahtjevi za odobrenje: šta predstavlja uspjeh projekta? : what constitutes project success?
Menadžer projekta: opisati odgovornosti i nivo ovlaštenja menadžera projekta.
Sponzor: ko finansira projekat?

Primarni ciljevi i opšti ciljevi opisuju svrhu projekta.

 • Primarni ciljevi su izjave na visokom nivou koje pružaju sveukupni kontekst onoga što projekat pokušava postići i trebaju se prilagoditi poslovnim ciljevima organizacije.
 • Ciljevi su izjave na nižem nivou koje opisuju specifične, opipljive proizvode i rezultate projekta. Ciljevi moraju biti dobro definisani: specifični, mjerljivi, ostvarlljivi, realistični i vremenski ograničeni (SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely), kako bi se pružila čvrsta osnova za ocjenu stepena uspješnosti projekta.

Uspjeh se mjeri u smislu rezultata, ishoda i koristi: 

 • Projektni rezultat je ostvarljiv.
 • Ishod je rezultat promjene koji proizlazi iz korištenja projektnog rezultata.
 • Korist je mjerljivo poboljšanje ishoda.

S.M.A.R.T. objectives. Graph by Maria Kouri

U slučaju da se projektom upravlja unutar određene organizacije, veoma je bitno naglasiti da se projektna izjava (nacrt) ne bi trebala protiviti, već podržavati ukupnu misiju i dugoročnu strategiju organizacije.

Poslovna strategija se može smatrati „kišobranom“, dugoročnim akcionim planom kojim se želi postići niz organizacionih ciljeva koji će na kraju podržati organizaciju u postizanju njene misije. Projektna povelja je poslovni dokument kojim se preuzima efikasno i efektivno upravljanje projektom kako bi se podržalo postizanje strateških ciljeva.

cubesproject