Tema 3 Koraci za sastavljanje koncepta

1.STVARANJE NASLOVA: kratak, razumljiv, informativan i diskretan.

2.POZADINA: ono što je već urađeno u vezi sa temom prijedloga od strane organizacije koja traži sredstva (u slučaju da je uspješna saradnja u smislu novog projekta).

3.USTAV MATERIJALNIH CILJEVA: djelomični ciljevi prijedloga koje treba povezati sa širom strategijom i politikom organizacije.

4.OČEKIVANI REZULTATI: trebaju biti direktno povezani sa ciljevima (oni su obično materijalni objekti, kao što je objavljivanje informacijskih materijala ili događaja).

Image source: https://pixabay.com/

  1. AKTIVNOSTI I TRAJANJE
  • sažetak planiranih aktivnosti postavljenih za postizanje ciljeva projekta
    izjava o određenom rasporedu za implementaciju projekta
  1. KORISCNICI I PREDNOSTI:

Analiza uzajamnih očekivanih koristi (kvantitativno i kvalitativno), referenca vremenskog rasporeda (vremeski vezani zadaci / raspodjela), mjerenje efekta i utjecaja plana finansiranja, ideje / prijedlozi o tome kako i ko će procijeniti očekivane koristi.

  1. PODJELA ODGOORNOSTI:
  • projektni menadžment
  • uloge i odgovornosti, dodeljenje dužnosti (npr. finansijski menadžment, monitoring i evaluacija)
  1. BUDŽET: pogledajte poglavlje 3.
cubesproject