Tema 3 Projektna šema

Projektna šema službeni je, kratki dokument koji opisuje projekt u cjelini, uključujući njegove stejkholdere, ciljeve i kako će se oni realizirati. To je isporuka koja se koristi tokom životnog ciklusa projekta, pa se stoga smatra bitnim dijelom planiranja projekta.

Projektna šema uključuje:

  • Svrhu ili cilj projekta
  • Mjerljive ciljeve projekta i sa njima povezane kriterije uspjeha
  • Zahtjeve na visokom nivou
  • Rizike na visokom nivou
  • Sažeti raspored prekretnica
  • Sažetak budžeta
  • Lista stejkholdera
  • Zahtjevi za odobrenje projekta (tj. šta predstavlja uspjeh projekta, ko odlučuje da li je projekt uspješan, ko se odjavljuje)
  • Dodijeljeni menadžer projekta, odgovornost i nivo ovlasti
  • Ime i ovlaštenje sponzora ili druge osobe koja odobrava šemu projekta

Pročitajte više o vodiču kroz projektnu šemu, te pogledajte njene primjere i prijedloge.

cubesproject