Αποτελέσματα του έργου

Έγγραφο επισκόπησης και χαρτογράφησης παραμέτρων
Οι ακόλουθοι πυλώνες ολοκληρώνονται στο Έγγραφο Έρευνας και Επισκόπησης:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δημιουργίας “Ενισχυτών” Πολιτιστικής Διαχείρισης και Αειφόρου Ανάπτυξης
Το πρόγραμμα CUBES αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη ορισμένων βασικών ζητημάτων της γενικότερης θεματικής της αειφόρου διαχείρισης των πολιτισμικών πόρων:

Ψηφιακή εργαλειοθήκη και πόροι

Οδηγός Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων για τους Εκπαιδευτικούς
Για την υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης του CUBES αναπτύσσονται τα εξής:

Έγγραφο Πολιτικής
Συνοψίζοντας τις διαδικασίες και την ολοκλήρωση των παραγώγων του CUBES, το έγγραφο πολιτικής στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για ενημέρωση της χάραξης πολιτικών συνδυάζοντας την πράξη με τη θεωρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τον σχεδιασμό πολιτικής.

Προωθητικές Εκδηλώσεις (εθνικά σεμινάρια, μέρες πληροφόρησης, εργαστήρια, τελικό συνέδριο)
Για την πρακτική διάδοση του έργου και την απαιτούμενη ανατροφοδότηση, πραγματοποιούνται προωθητικές εκδηλώσεις σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, προκειμένου να οικοδομηθεί ένας κύκλος επιρροής και έτσι να προωθηθεί και να πολλαπλασιαστεί η υποστήριξη για το έργο CUBES. Συμπληρωματικά προς τον ενημερωτικό τους χαρακτήρα, οι εκδηλώσεις αυτές προσανατολίζονται προς ένα πιο πρακτικό επίπεδο και ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς κάθε χώρα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των δικών της κοινοτήτων, τους πολιτισμικούς πόρους και τα ποσοστά βιωσιμότητας.