Καινοτομία

Το CUBES θεωρείται καινοτόμο για τους εξής λόγους:

  • των πολιτικών, των προκλήσεων και των ευκαιριών για τις τοπικές κοινότητες και των ικανοτήτων τους στην πολιτιστική διαχείριση,
  • της αειφόρου ανάπτυξης,
  • της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας,
  • της αξιοποίησης της παράδοσης, της φύσης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, του τουρισμού,
  • του εντοπισμού αναδυόμενων κινδύνων στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτισμικό φάσμα και αποτελεσματικών λύσεων. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα καθώς και παγκόσμια αξία όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης και την καθοδηγητική δύναμη των "Ενισχυτών".