Κεφάλαιο 2

Μενού θέματος

Πολιτιστικές Ικανότητες & Δικτύωση

Εισαγωγή

Οι πολιτιστικές ικανότητες αφορούν τις δυνατότητες εκτίμησης, κατανόησης και αλληλεπίδρασης με διαφορετικούς πολιτισμούς και πολιτιστικούς πόρους. Σε αυτές τις ενότητες, θα διδαχθείτε τη σημασία των ικανοτήτων δικτύωσης στους πολιτιστικούς τομείς. Θα μελετήσετε τον πολιτισμό στο σύνολό του και θα αποκτήσετε πολύτιμες δεξιότητες όσον αφορά τη δικτύωση για την πολιτιστική διαχείριση. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναμένεται να κατανοήσετε τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την πολιτιστική δεξιοτεχνία και τον τρόπο επικοινωνίας με διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της δικτύωσης και της εκπαίδευσης. Επίσης, θα είστε σε θέση να αξιολογήσετε και να εφαρμόσετε δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων μέσα από το πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στις πολιτιστικές ικανότητες

Ενότητα 2: Δικτύωση σε πολιτισμικό περιβάλλον

Ενότητα 3: Ο πολιτισμός ως πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ατζέντα 2030 και πολιτιστική διαχείριση)