Κεφάλαιο 4

Χρηματοδότηση για τον πολιτισμό

Χρηματοδότηση για τον πολιτισμό

Εισήγηση

Η εξεύρεση πόρων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τομέα. Η άντληση πόρων για την πολιτιστική διαχείριση είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των υλικών και άυλων πολιτιστικών πόρων. Οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό συχνά δεν έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων. Σε αυτό το κεφάλαιο, προσφέρουμε μια μοναδική ευκαιρία για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τις τοπικές αρχές και την κοινότητα να μάθουν περισσότερα για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη σύνταξη προτάσεων επιχορήγησης. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναμένεται να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της άντλησης κεφαλαίων, να εξοικειωθείτε με τις έννοιες της χρηματοδότησης και του “crowdfunding” και να αναπτύξετε δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων και στη διαχείριση των προϋπολογισμών στον πολιτιστικό τομέα.

 

Ενότητα 1: Βασικά στοιχεία για χρηματοδότηση

Ενότητα 2: Στρατηγικός σχεδιασμός για χρηματοδότηση

Ενότητα 3: Συγγραφή προτάσεων επιχορήγησης