Περιβαλλοντική Πολιτική - Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

Το νέο κυκλικό σχέδιο δράσης της ΕΕ ανοίγει το δρόμο για μια καθαρότερη και ανταγωνιστικότερη Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP) τον Μάρτιο του 2020. Είναι ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας ατζέντας της Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετάβαση της ΕΕ σε μια κυκλική οικονομία θα μειώσει την πίεση στους φυσικούς πόρους και θα δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα για το 2050 και για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το νέο σχέδιο δράσης ανακοινώνει πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Στοχεύει στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα προϊόντα, προωθεί τις διαδικασίες κυκλικής οικονομίας, ενθαρρύνει τη βιώσιμη κατανάλωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την πρόληψη των αποβλήτων και τη διατήρηση των πόρων που χρησιμοποιούνται στην οικονομία της ΕΕ για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Θεσπίζει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που στοχεύουν τομείς όπου η δράση σε επίπεδο ΕΕ αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία.

Αντικειμενικοί στόχοι
Τα μέτρα που θα εισαχθούν στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης έχουν ως στόχο:
● να καταστήσουν τα βιώσιμα προϊόντα τον κανόνα στην ΕΕ
● να ενδυναμώσουν τους καταναλωτές και τους αγοραστές
● να επικεντρωθούν στους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και όπου οι δυνατότητες κυκλικότητας είναι υψηλές, όπως: ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ, μπαταρίες και οχήματα, συσκευασίες, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κατασκευές και κτίρια, τρόφιμα, ύδατα και θρεπτικά συστατικά
● να διασφαλίσουν λιγότερα απόβλητα
● να καταστήσουν την κυκλικότητα λειτουργική για τους ανθρώπους, τις περιφέρειες και τις πόλεις
● να ηγούνται των παγκόσμιων προσπαθειών για την κυκλική οικονομία

Δράσεις
Η Επιτροπή θα εφαρμόσει και τις 35 δράσεις που αποτυπώνονται στο σχέδιο δράσης. Ο πλήρης κατάλογος των δράσεων βρίσκεται στον πίνακα παρακολούθησης υλοποίησης.

Σύνδεση της Κυκλικής Οικονομίας, του Πολιτισμού και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση των κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς (ARCH) αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, η ARCH φαίνεται να είναι μία από τις πιο βιώσιμες λύσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στο ιστορικό δομημένο περιβάλλον. Η προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση των κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί παράδειγμα της κεντρικής αρχής της κυκλικής οικονομίας, η οποία είναι η χρονικά μεγάλη διάρκεια ζωής με πολλαπλή χρήση για αρκετές γενιές χρηστών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και ο ίδιος ο πολιτισμός, αποτελούν εδραιωμένους παράγοντες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενισχυτές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Σύνδεσμοι:
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919304136
https://www.researchgate.net/publication/338885754_Circular_Economy_Strategies_in_the_Historic_Built_Environment_Cultural_Heritage_Adaptive_Reuse
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2889

cubesproject