Σχετικά

Το πρόγραμμα CUBES αποσκοπεί να αναπτύξει ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε μια ανοιχτή προς όλους και φιλική προς τον χρήστη ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε να δημιουργήσει και να μεταλαμπαδεύσει τεχνογνωσία αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση των υλικών και άυλων πολιτισμικών πόρων. Ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, το CUBES επιδιώκει να ενισχύσει κάθε τομέα της κοινωνίας (άτομα, φορείς, οργανώσεις) να υιοθετήσουν και να διαχειριστούν τους πολιτισμικούς πόρους τους με όρους βιωσιμότητας, αποβλέποντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής δημοκρατίας καθώς και στη βιωσιμότητα των πολιτισμικών αγαθών. Το CUBES συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, KA2 Συμπράξεις για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, KA204 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κύριος Στόχος

Το πρόγραμμα CUBES φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα βασικό ζήτημα που αφορά τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πολιτικές: την ανάγκη να ενδυναμώσει και να εμπλέξει διαφορετικά στρώματα της κοινωνίας στην διαχείριση του Πολιτισμού τους. Αυτή η πρόκληση παραμένει ακόμη ανοιχτή εν μέρει και λόγω της έλλειψης επαρκούς τεχνογωνσίας που θα επέτρεπε την ενεργητικότερη και πιο ενημερωμένη δραστηριοποίηση και συμμετοχή των μελών των τοπικών κοινωνιών στη βιώσιμη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων της περιοχής τους. Η ενδυνάμωση αυτή διαφόρων τομέων της κοινωνίας μπορεί να προωθήσει την «υιοθεσία» των πολιτισμικών πόρων από τοπικές οργανώσεις, φορείς και άτομα, σταδιακά ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαχείριση των άυλων και υλικών πολιτισμικών πόρων με όρους αειφορίας.

Συμβολή

Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή

Το CUBES προωθεί καινοτόμες μεθόδους και παιδαγωγικές δραστηριότητες, αναπτύσσει ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία, καθώς και δράσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ενηλίκων και προωθούν τις νέες τεχνολογίες ως οδηγούς βελτίωσης των πολιτικών κατάρτισης. Το CUBES αντιμετωπίζει αυτή την προτεραιότητα χάρη στην ευέλικτη ψηφιακή του ανάπτυξη, που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή σε πολλαπλά περιβάλλοντα και σε πολλούς αποδέκτες, ενισχύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την ψηφιακή ενσωμάτωση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και στηρίζοντας τη βιωσιμότητα και την συμβατότητα με τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις.

Υποστήριξη ατόμων για την απόκτηση και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και καίριων ικανοτήτων

Η προτεραιότητα αυτή συνδέεται με το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες του CUBES, καθώς μέσω αυτών τα άτομα, τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων και των οργανισμών μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικές δεξιότητες και ικανότητες αναφορικά με την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της κοινότητάς τους καθώς και τη γνώση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων.

Η κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας κα στην οικονομική ανάπτυξη

Το έργο επικεντρώνεται στην αξία του Πολιτισμού για τις τοπικές κοινωνίες και στην επέκταση της γνώσης και της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων και των Ομάδων-στόχος αναφορικά με τη συμβολή των πολιτισμικών πόρων στην τοπική ανάπτυξη.

cubesproject