ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Χρηματοδοτήσεις: σύνταξη προτάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Χρηματοδοτήσεις: σύνταξη προτάσεων

Μαθησιακοί στόχοι Γνωριμία με τη διαδικασία σύνταξης προτάσεων χρηματοδότησης Εξοικείωση με τα απαιτούμενα στοιχεία μιας πρότασης χρηματοδότησης Εξειδίκευση στην αποτύπωση των εξόδων και στην τήρηση προϋπολογισμού Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης προϋπολογισμού

Ενότητα 1 Βασικά στοιχεία για χρηματοδότηση

Ενότητα 1 Βασικά στοιχεία για χρηματοδότηση

Διδακτικοί Στόχοι   Αυτή η ενότητα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στην εξεύρεση πόρων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και εξασφάλισης των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση

cubesproject