ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Χρηματοδοτήσεις: σύνταξη προτάσεων

Μαθησιακοί στόχοι

  • Γνωριμία με τη διαδικασία σύνταξης προτάσεων χρηματοδότησης
  • Εξοικείωση με τα απαιτούμενα στοιχεία μιας πρότασης χρηματοδότησης
  • Εξειδίκευση στην αποτύπωση των εξόδων και στην τήρηση προϋπολογισμού
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης προϋπολογισμού

Μεθοδολογικά Εργαλεία

  • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Διαδραστικό περιεχόμενο
  • Ενεργητική μάθηση
  • Εξ αποστάσεως διδασκαλία
  • Οπτικοακουστικό υλικό

Loog of Sarajevo Meeting of Cultures

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled