Υλικό για περαιτέρω ανάγνωση

 

  • Nouks, S. , Major, I., Grinvud, A., Dominik, A. & Gudman, M., Project Management , CLIO , Niš, 2005.
  • Thompson, A., Strikland, A., & Gamble, J., Strategic Management,  MATE naklada Zagreb, 2008
  • Grit, R., Project Management, A practical Approach-Eng ed. (4th ed.). Groningen: Noordhoff, 2015.
  • Mulder, P.,Management By Objectives (MBO), 2010

Retrieved from https://www.toolshero.com/management/management-by-objectives-drucker/

cubesproject