Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο πολιτισμικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τεράστιο δίκτυο σχετιζόμενων παραγόντων που συμμετέχουν στην δημιουργία και την ανταλλαγή ποικίλων πρακτικών. Βλέποντας τον πολιτισμικό τομέα με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των αρχών λειτουργίας του. Για ένα πολιτισμικό παίκτη, είναι κρίσιμο αλλα και δύσκολο να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει αυτή τη δικτυακή δομή πρακτικά, αφού οι τρόποι επικοινωνίας στον πολιτισμικό κόσμο είναι μη τυπικοί και δύσκολα καθορίζονται.

 Η δικτύωση είναι αναγκαία σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον για πολλούς λόγους. Πρώτον, η αιτιολόγηση για την εφαρμογή της θεωρίας δικτύου στον πολιτισμό στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η δομή του δικτύου είναι η μόνη μορφή οργανισμού που είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να παρέχει το πλαίσιο εξωτερικής υποστήριξης για την πολιτισμική διαδικασία δοκιμής και λάθους. Δεύτερον, η φύση της πολιτισμικής βιομηχανίας απαιτεί ευελιξία. Αφού οι σταθερές συμβάσεις και οι σταθεροί όροι εργασίας είναι σπάνια, η ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόσφατη άρνηση από μέρους της κυβέρνησης για στήριξη απαιτεί ικανότητα χρήσης, χρηματικών και μη πόρων, πιο αποτελεσματικά.

cubesproject