Θέμα 1 Εισαγωγή

Κάθε πολιτισμικό ή δημιουργικό σχέδιο δράσης δεν σχετίζεται μόνο με τον τόπο, άλλα και με το περιβάλλον που δημιουργεί και την επιρροή του στην κοινωνία, ειδικά στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό , να παρουσιαστεί το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι στους ντόπιους, σε αρχικό στάδιο του σχεδίου δράσης και να πραγματοποιηθεί γνωριμία με την κοινότητα, τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τους στόχους και τις δυνατότητες της.

Τα εργαλεία που αφορούν στην κοινοτική συμμετοχή είναι θεμελιώδη για την ανάπτυξη των κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων που αφορούν στην δικτύωση. Η ποιοτική δικτύωση οικοδομείται με βάση την κατανόηση των τοπικών γνώσεων, αξιών και αναγκών, δημιουργώντας ευκαιρίες για την κοινότητα να συμμετεχει στην διαδικασία σχεδιασμού και ενσωματώνοντας τις ανησυχίες της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.