Θέμα 1 Εισαγωγή

«Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια παγκόσμια έκκληση για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών σε όλο τον κόσμο. Οι 17 στόχοι υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2015, ως μέρος της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία καθόρισε ένα 15ετές σχέδιο για την επίτευξη των στόχων».

Ο πολιτιστικός τομέας που είναι ο κύριος καταλύτης για αλλαγή στην κοινωνία αφορά στην:

❑Κατανόηση του πλαισίου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

❑Αξιολόγηση των κατάλληλων εργαλείων για πολιτιστική δράση