Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο πολιτισμός είναι το δίνει ώθηση για μη συμβατική σκέψη και δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Επιτρέπει έναν διάλογο με ποικίλα πλαίσια και επιφέρει μακροπρόθεσμα οράματα.

Η πολιτιστική διοίκηση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη ως μέσο που ενισχύει τις βασικές αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, ευνοεί την ανάπτυξη και την καινοτομία για όλους.

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει πώς ο πολιτισμός συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη εισάγοντας:

❑- Το πλαίσιο της εφαρμογής των ΣΒΑ μέσω της πολιτιστικής διαχείρισης.

❑- Τα πρακτικά παραδείγματα αυτού του πλαισίου σε δράση.

Source: www.xwhyagency.com  

cubesproject