Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο πολιτισμός πρέπει να συμπεριληφθεί ενεργά στη χάραξη πολιτικής, στη δημιουργία προγραμμάτων και στις διαδικασίες καινοτομίας. Η πολιτιστική διαχείριση πρέπει να κινητοποιηθεί ως πλατφόρμα για την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ποικίλων πλαισίων. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ωστόσο, προκειμένου ο πολιτιστικός τρόπος σκέψης και δράσης να εφαρμοστεί στην πράξη, οι μέθοδοι πρέπει να ενσωματωθούν στην καθημερινότητάς μας. Αυτή η ενότητα θα:

❑Εισάγει τις μεθόδους για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως πρακτική πολιτιστικής διαχείρισης.

❑Θα προσφέρει τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαδικασία εφαρμογής των ΣΒΑ.

Source: www.xwhyagency.com  

cubesproject