Θέμα 1 Εισαγωγή

Η συνολική δύναμη ή ισχύς (απτή και άυλη) ενός εμπορικού σήματος είναι γνωστή ως αξία του εμπορικού σήματος (brand equity).

Η Στρατηγική Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων, που ταυτίζεται με την προώθηση του εμπορικού σήματος (branding), είναι μια συνεχής και μη γραμμική διαδικασία που, βάσει σχεδιασμού, έχει ως στόχο: (1) τη δημιουργία του εμπορικού σήματος, (2) την κατάλληλη προετοιμασία του για την αγορά και (3) τη διατήρηση της θέσης του στην αγορά.

Σε αυτό το Μέρος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία διαχείρισης τεσσάρων βημάτων, που προτείνει ο Keller, για την οργάνωση τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία, τη μέτρηση και τη διαχείριση της αξίας του εμπορικού σήματος.

Πηγή: δημιουργήθηκε με τη λειτουργία SmartArt

cubesproject