Θέμα 1 Κατανοώντας το Μείγμα Μάρκετινγκ

Το Μείγμα Μάρκετινγκ υποστηρίζει τις προσπάθειες τοποθέτησης. Πρόκειται για έναν δυναμικό συνδυασμό στοιχείων που στοχεύουν στη δημιουργία αξίας για τις ομάδες-στόχος του οργανισμού, παρέχοντάς τους τις σωστές υπηρεσίες και προϊόντα, μέσω των κατάλληλων διαύλων, στον σωστό τόπο και στη σωστή τιμή.

Συνοπτικά, το Μείγμα Μάρκετινγκ αποσκοπεί να προσελκύσει τις ομάδες-στόχος να συνάψουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τον πολιτιστικό οργανισμό. Πράγματι, οι ομάδες-στόχος ικανοποιούν τις ανάγκες τους μέσω των προϊόντων/υπηρεσιών του οργανισμού, στηρίζοντας παράλληλα τους στόχους του τελευταίου (π.χ. διαφοροποίηση και αύξηση του κοινού, ενίσχυση της συμμετοχής και της δαπάνης των επισκεπτών, υποστήριξη κ.λπ.). Συνεπώς, το Μείγμα Μάρκετινγκ προσαρμόζεται και εξειδικεύεται με βάση το συγκεκριμένο προφίλ, τις προσδοκίες και τις ανάγκες κάθε ομάδας-στόχος.

Υπάρχουν πολλοί αναγνωρισμένοι τρόποι κατηγοριοποίησης του Μείγματος Μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των θεωριών 4, 5 ή 7 Ps ή των 4 Cs. Θα παρουσιάσουμε την κατηγοριοποίηση των 5 Ps, καθώς εφαρμόζεται πιο εύκολα στους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Τα 5P του Μείγματος Μάρκετινγκ κατά τους Kotler & Scheff, 1997. Γράφημα: Μαρία Κουρή