Θέμα 1 Προϋπολογισμός: ορισμός και χρησιμότητα

ΟΡΙΣΜΟΣ

O προϋπολογισμός είναι η ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος δράσης, ένα εργαλείο για τον συντονισμό και την εφαρμογή του προγράμματος.

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην πορεία ενός οργανισμού είναι να υιοθετηθεί ένα σχέδιο δράσης, ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού για έσοδα και έξοδα.

✔Αποτελεί την «πυξίδα» για τη δράση μιας επιχείρησης.

✔Συμβάλλει στον καθορισμό και στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων.

✔Προσφέρει ένα μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης των όποιων δράσεων/ δραστηριοτήτων.

✔Επιτρέπει στους διαχειριστές να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης.