Θέμα 1 Στάδια διοργάνωσης μιας fundraising εκδήλωσης

  1. Ορισμός ρεαλιστικού στόχου:

οι fundraising εκδηλώσεις συνήθως αποβλέπουν στη συγκέντρωση ενός χρηματικού ποσού. Ωστόσο, η συγκέντρωση χρημάτων δεν είναι ο μοναδικός στόχος αυτών των εκδηλώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ένας ρεαλιστικός στόχος. Ο στόχος θα πρέπει να είναι περίπου 30% υψηλότερος από αυτό που χρειάζεται για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Βασική παράμετρος σε μια fundraising εκδήλωση είναι η ανάπτυξη δικτύου (network).   

1.Ανάπτυξη συνεργασιών

2.Συγκέντρωση χρημάτων

3.Διεύρυνση του δικτύου συνεργατών του οργανισμού

4.Διοργάνωση fundraising εκδηλώσεων μεγαλύτερης κλίμακας

Tips:  για τον προσδιορισμό ενός ρεαλιστικού στόχου, κρίνεται απαραίτητο να εξετάσετε προηγούμενες εκδηλώσεις fundraising.

Στάδια διοργάνωσης μιας fundraising  εκδήλωσης

  1. Πρόταση/ Αίτηση χρηματοδότησης (case of support): η αίτηση για χρηματοδότηση που υποβάλλει ένας οργανισμός προς έναν χρηματοδότη/ χορηγό. Περιγράφεται το όραμα και η αποστολή του οργανισμού και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο δυνητικός χρηματοδότης/ χορηγός αξίζει να επενδύσει το κεφάλαιό του στον εν λόγω οργανισμό.
  2. Εύρεση χρηματοδοτών/ χορηγών:

κατηγοριοποίηση των χρηματοδοτών/ χορηγών σε λίστα με βάση τη χρηματική αξία της προσφοράς τους:

α) μέγας χορηγός: διαθέτει το μεγαλύτερο κεφάλαιο, βοηθά στην εξεύρεση περισσότερων χορηγιών.

β) χορηγοί, υποστηρικτές: διαθέτουν μικρότερο κεφάλαιο, αλλά η συμβολή τους είναι εξίσου σημαντική.

γ) δυνητικοί χρηματοδότες/ χορηγοί: ο οργανισμός ελπίζει στη στήριξή τους, δεν έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, αποτελούν το κοινό-στόχο.

  1. Διεκπεραίωση του επενδυτικού σχεδίου:
  2. οργάνωση καμπάνιας: καθορισμός του χρονικού πλαισίου (αρχή – τέλος) και προσδιορισμός του οικονομικού στόχου.
  3. επικοινωνία: καθορισμός του τρόπου επικοινωνίας με τους επενδυτές (διαπροσωπικά ραντεβού, e-mail κλπ.) και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνάντηση (βίντεο, infographics, εικόνες).
  4. «έξυπνοι» στόχοι (S.M.A.R.T. στόχοι): οι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι συμβάλλουν στην καλύτερη και ποιοτικότερη οργάνωση της καμπάνιας.
cubesproject