Θέμα 1 Στρατηγικές μάρκετινγκ

Στρατηγικές Μάρκετινγκ για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Μια ελκυστική και ενδιαφέρουσα εθνική πολιτιστική κληρονομιά παρέχει σημαντική προστιθέμενη αξία στη χώρα και στις τοπικές κοινότητες. Αυτό απαιτεί καλή κατανόηση του μάρκετινγκ της πολιτιστικής κληρονομιάς επειδή η επιτυχία της εξαρτάται σαφώς από το εάν είναι σε θέση να προσελκύσει τους καταναλωτές
Jureniene and Radzevicius (2014)

Συγκεκριμένα, το Μάρκετινγκ:

✔ είναι ο βασικός τομέας για οργανισμούς ή εταιρείες που απασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον.

✔συμβάλλει στην παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο προσφοράς στην αγορά (ρόλος των πωλήσεων).

✔ στοχεύει στην ανάπτυξη και την προσφορά συγκεκριμένης αξίας στην εμπειρία του χρήστη και στην ικανοποίηση των πελατών.

Το αποτέλεσμα είναι:

✔Επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης από πολιτιστικά ιδρύματα που διατυπώνουν τον προσανατολισμό της αγοράς και την κουλτούρα των καταναλωτών.

Ο ρόλος του Μάρκετινγκ είναι θεμελιώδης για τον πολιτιστικό τομέα, καθώς είναι ο πιο ισχυρός τρόπος που επιτρέπει στα πολιτιστικά ιδρύματα να συνδεθούν με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας.

cubesproject