Θέμα 1 Τι είναι η φάση έναρξης;

Ο κύκλος ζωής διαχείρισης κάθε έργου ξεκινά με τη φάση έναρξης. Η φάση έναρξης στοχεύει στον καθορισμό του πλαισίου και της έννοιας του έργου, στην ανάπτυξη του μάρκετινγκ και των κερδοφόρων επιχειρηματικών χαρακτηριστικών του, και στην επιτυχή απόκτηση κεφαλαίων για την υλοποίησή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο διαχειριστής του έργου θα πρέπει να ολοκληρώσει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Να εκτελέσει μια μελέτη σκοπιμότητας
  • Να δημιουργήσει έναν χάρτη έργου
  • Να προσδιορίσει τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη
  • Να επιλέξει εργαλεία διαχείρισης έργου

Μέχρι το τέλος αυτής της φάσης και με την παράδοση των παραπάνω εργασιών, ο διαχειριστής του έργου θα πρέπει να αποκτήσει πλήρη κατανόηση σχετικά με το πλαίσιο, την έννοια, τον σκοπό, τους στόχους, το όραμα, τις απαιτήσεις και τους κινδύνους του έργου.

Πηγή: www.iphotostock.com