Θέμα 1 Τι είναι η φάση προγραμματισμού;

Η φάση προγραμματισμού είναι ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου ζωής του έργου, αφού δημιουργεί τον χάρτη πορείας που θα ακολουθήσει η ομάδα διαχείρισης του έργου. Η φάση προγραμματισμού περιγράφει τις λεπτομέρειες και καθορίζει τους στόχους του έργου, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχει θέσει ο οργανισμός.

Κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού, οι διαχειριστές του έργου θα πρέπει να:

  • Δημιουργήσουν ένα σχέδιο έργου
  • Αναπτύξουν ένα σχέδιο πόρων
  • Καθορίσουν στόχους και μέτρα απόδοσης
  • Προβλέψουν κινδύνους, κόστος και προθεσμίες

Η φάση προγραμματισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Πηγή: www.gettyimages.com 

Ένα σημαντικό εργαλείο για υλοποίηση της φάσης προγραμματισμού είναι η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Approach, LFA), μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό ενός έργου. Η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου αναπτύσσεται σε έναν πίνακα με σειρές και στήλες, οι οποίες καλύπτουν τις βασικές πτυχές του έργου και παρουσιάζουν τη λογική σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων του πίνακα.

Η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου καλύπτει τους ακόλουθους τύπους στοιχείων:

  • Στόχοι του έργου (απώτερος σκοπός/στόχοι και απτά παραδοτέα)
  • Δραστηριότητες που απαιτούνται για επίτευξη αυτών των στόχων
  • Πόροι που απαιτούνται για υλοποίηση των δραστηριοτήτων
  • Πρόβλεψη των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων (κίνδυνοι, προκλήσεις και ευκαιρίες) που μπορούν να επηρεάσουν το έργο
  • Κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση του κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του έργου

Δείτε τα βασικά σημεία για αποτελεσματική αξιοποίηση της Προσέγγισης του Λογικού Πλαισίου!

Πηγή: www.iphotostock.com