Θέμα 1 Τι είναι ο κύκλος ζωής έργου;

O κύκλος ζωής ενός έργου είναι ο αριθμός και η σειρά των φάσεων που περνά ένα έργο από τη δημιουργία του έως την ολοκλήρωσή του.

Οι φάσεις είναι γενικά διαδοχικές και ο αριθμός, η μορφή, η δομή και το περιεχόμενό τους προσδιορίζονται και καθορίζονται από την ομάδα διαχείρισης και παρακολούθησης των αναγκών των εμπλεκόμενων οργανισμών ή συνεργατών, τη φύση του ίδιου του έργου και τον εξειδικευμένο τομέα εφαρμογής του.

Οι φάσεις κάθε έργου μπορούν να αναλυθούν και να προσδιοριστούν με στόχους που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ή τη μεροληψία τους, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα ή τα παραδοτέα του έργου, τα συγκεκριμένα ορόσημα στο συνολικό εύρος των εργασιών του έργου ή τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε φάση.

Σε γενικές γραμμές, κάθε φάση έχει ένα χρονικό όριο, με ένα σημείο έναρξης και λήξης, καθώς και ένα στάδιο παρακολούθησης/ελέγχου.

Οι φάσεις ενός έργου συνήθως ολοκληρώνονται διαδοχικά, αλλά ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται ανάλογα με το πλαίσιο και την κατάσταση κάθε έργου. Επομένως, οι φάσεις κάθε έργου ποικίλουν σε διάρκεια, δραστηριότητες και προσπάθεια.

Πηγή: www.iphotostock.com 

 1. Έναρξη
 • Διαδικασία: Ανάπτυξη χάρτη έργου
 • Αποτέλεσμα: Χάρτης έργου
 • Διαδικασία: Ανάπτυξη προκαταρκτικής δήλωσης πεδίου του έργου
 • Αποτέλεσμα: Προκαταρκτική δήλωση πεδίου έργου
 1. Προγραμματισμός
 • Διαδικασία: Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης έργου
 • Αποτέλεσμα: Σχέδιο διαχείρισης έργου
 1. Υλοποίηση
 • Διαδικασία: Διεύθυνση και διαχείριση της υλοποίησης του έργου
 • Αποτελέσματα: Παραδοτέα, ζητούμενες αλλαγές, πληροφορίες απόδοσης εργασίας, αίτημα αλλαγής που εφαρμόστηκε, διορθωτικές ενέργειες, προληπτικές ενέργειες, διόρθωση σφαλμάτων
 1. Παρακολούθηση
 • Διαδικασία: Παρακολούθηση εργασιών έργου
 • Αποτελέσματα: Συνιστώμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, προβλέψεις, συνιστώμενη διόρθωση σφαλμάτων, ζητούμενες αλλαγές
 • Διαδικασία: Ολοκληρωμένος έλεγχος αλλαγών
 • Αποτελέσματα: Εγκεκριμένα και απορριφθέντα αιτήματα αλλαγής, εγκεκριμένες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, εγκεκριμένες και επικυρωμένες διορθώσεις σφαλμάτων, παραδοτέα, ενημερώσεις στο σχέδιο διαχείρισης έργου και δήλωση σκοπιμότητας
 1. Κλείσιμο
 • Διαδικασία: Κλείσιμο έργου
 • Αποτελέσματα: Τελικά προϊόντα, υπηρεσίες ή αποτελέσματα, διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες κλεισίματος συμβάσεων, ενημερώσεις σε στοιχεία οργανωτικής διαδικασίας

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject