Θέμα 1 Τι είναι το Σχέδιο / Πλάνο Μάρκετινγκ;

Έχοντας διερευνήσει τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ, θα δούμε τώρα πώς όλα αυτά συντονίζονται σε ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ (ΣΜ). Το ΣΜ είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τη στρατηγική μάρκετινγκ, που θα καθοδηγήσει τον οργανισμό ώστε να επιτύχει τους στόχους του. Περιγράφει τις τακτικές, τα μέσα και τους πόρους που πρέπει να εφαρμοστούν από την πλευρά του μάρκετινγκ για να υποστηριχθεί η επιτυχημένη υλοποίηση των στρατηγικών του οργανισμού. Επομένως, το ΣΜ χρειάζεται να βασίζεται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού και να συμπληρώνει αυτό, όπως και τα λοιπά επιχειρηματικά σχέδια του οργανισμού. Κατά συνέπεια, ανάλογα με το βάθος των απαιτούμενων λεπτομερειών, το ΣΜ μπορεί να αποτελεί τμήμα του γενικού επιχειρηματικού σχεδίου ή να είναι ένα διακριτό, προσαρτημένο έγγραφο. 

Σε κάθε περίπτωση, ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει καθορισμένο ΣΜ, να το αναθεωρεί ανάλογα με τις ανάγκες και να αξιολογεί το περιεχόμενο και την υλοποίησή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η δομή του ακολουθεί τα κύρια βήματα του σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ιδανικά, ένας οργανισμός πρέπει να έχει επιχειρηματικό σχέδιο: έτσι, ορισμένα στοιχεία, όπως η δήλωση αποστολής του οργανισμού, οι επιχειρηματικοί στόχοι και μια γενική ανάλυση S.W.O.T. θα πρέπει να έχουν ήδη καθοριστεί και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ΣΜ.

cubesproject