Θέμα 2 Έρευνα Κοινού

Ακόμη και αν ένας πολιτιστικός οργανισμός έχει μια εικόνα για το προφίλ και την πιθανή κατηγοριοποίηση του κοινού του, το μάρκετινγκ πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από Έρευνα Κοινού. Η τελευταία παρέχει πολύτιμες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες και τους μη επισκέπτες, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού. Κατηγορίες πληροφοριών, που συλλέγονται συνήθως, είναι: δημογραφικά προφίλ, συχνότητα και συνήθειες επίσκεψης, προτιμήσεις πολιτιστικές και ελεύθερου χρόνου, λόγοι της μη συμμετοχής, βαθμός χρήσης των εργαλείων μάρκετινγκ, αξιολόγηση των υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων του οργανισμού, και, προτάσεις βελτίωσης του οργανισμού και των προϊόντων/υπηρεσιών του.

Η Έρευνα Κοινού απαιτεί πόρους και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή της, καθώς και για την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Παρά τη σημασία της, είναι ανώφελη όταν ο οργανισμός δεν ενεργεί βάσει των ερευνητικών πορισμάτων, σχεδιάζοντας και επικαιροποιώντας τις στρατηγικές του, αξιολογώντας και βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και αντιμετωπίζοντας τυχόν ανησυχίες της αγοράς του. Αρκετοί πολιτιστικοί οργανισμοί, ελλείψει επαρκών πόρων, είτε παραλείπουν την έρευνα κοινού, είτε χρησιμοποιούν υπάρχουσες αναφορές, που όμως ενδέχεται να μην τους παρέχουν τα συγκεκριμένα, ζωτικά δεδομένα κοινού που χρειάζονται.

Μέθοδοι έρευνας αγοράς που χρησιμοποιούνται συνήθως στον πολιτιστικό τομέα. Γράφημα: Μαρία Κουρή