Θέμα 2 Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης έργου

Το σχέδιο διαχείρισης έργου είναι η διαδικασία προγραμματισμού, καθορισμού, οργάνωσης, ανάπτυξης και συντονισμού όλων των δευτερευόντων σχεδίων και η επακόλουθη ενοποίησή τους σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο διαχείρισης έργου. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το έγγραφο που καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου. Το σχέδιο διαχείρισης έργου είναι ένα από τα βασικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ενός έργου.

Τα βασικά βήματα του σχεδίου διαχείρισης έργου περιλαμβάνουν:

Ποιες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να παραχθεί κάθε παραδοτέο; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή τους; Ποιοι πόροι είναι απαραίτητοι; Μετά τον καθορισμό του προγραμματισμού, των παραδοτέων, των εξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους εργασιών του έργου και των ορόσημων, αυτά πρέπει να προστεθούν σε ένα διάγραμμα Gantt.

Κανένα έργο δεν είναι πλήρως απαλλαγμένο από τους κινδύνους. Ποια προβλήματα μπορούν να επηρεάσουν ένα έργο; Μπορούν ορισμένοι κίνδυνοι να προληφθούν ή να περιοριστούν;

Σε μια εναρκτήρια συνάντηση έργου συμμετέχει όλη η ομάδα για να αναθέσει ρόλους και ευθύνες, να συζητήσει τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία της ομάδας, κ.λπ.

Τι είναι η κατανομή πόρων στη διαχείριση έργων; Η κατανομή πόρων είναι η διαδικασία ανάθεσης και προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject