Θέμα 2 Διαχείριση πόρων

Η διαχείριση πόρων είναι η διαδικασία προσχεδιασμού, προγραμματισμού και κατανομής των πόρων για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας.

Πόρος είναι οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα ενός έργου. Ένας πόρος μπορεί να είναι το σύνολο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού ή η χρήση ενός καινούριου λογισμικού. Για παράδειγμα, για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, μερικοί από τους πόρους μπορεί να είναι η διάταξη του προσωπικού, η εξεύρεση κατάλληλων μηχανισμών προώθησης, η επένδυση σε κατάλληλο λογισμικό για διαδικτυακές εγγραφές και η ανάπτυξη προϋπολογισμού.

Η διαχείριση πόρων βασίζεται στη βελτιστοποίηση και την αποδοτικότητα. Όταν έχουμε επίγνωση του τι χρειάζεται για να πετύχει ένα έργο, τότε μπορούμε να κατανέμουμε αποτελεσματικά, κατάλληλα και αποδοτικά τους πόρους.

Πηγή: www.gettyimages.com 

Παρακολουθήστε το βίντεο Διαχείριση Πόρων για Έργα: Ένας Οδηγός – Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων!

cubesproject