Θέμα 2 Εργαλειοθήκη καλών πρακτικών για την πολιτισμική αξιολόγηση

Αυτοαξιολόγηση – προσωπικό επίπεδο

1. Test Partnership Assessment

Οι επιχειρηματικοί ψυχολόγοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πλήρους/ δωρεάν ερωτηματολογίου προσωπικότητας. Βασίζεται στο κλασικό μοντέλο «πέντε παραγόντων»: το πιο δημοφιλές σύστημα ταξινόμησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Το τεστ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της πολιτισμικής νοημοσύνης.

Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Διάρκεια: 10-15 λεπτά

  1. Community Environmental Council

Αυτό το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει μεμονωμένες πολιτιστικές ικανότητες. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τα άτομα να εξετάσουν την ενημέρωση, τη γνώση και τις δεξιότητές τους στο πεδίο της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας.

Στόχος του είναι να συμβάλει και να ενισχύσει το ρόλο του ατόμου στην εργασία και τη ζωή σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

Μορφή: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Διάρκεια: 5-10 λεπτά

 

Αξιολόγηση σε εργαζομένους – εταιρικό επίπεδο

1.The Berke Assessment

Μέσω του Berke Assessment Test, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε προσλήψεις ατόμων με υψηλή πολιτισμική ευφυία. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι:

-δείκτης πολιτισμικής ευφυίας

-γνωστικά χαρακτηριστικά

-χαρακτηριστικά προσωπικότητας

 

  1. CulturePros – Cultural Agility Begins with Assessment
  • «Η αξιολόγηση είναι το σημερινό μέσο τροποποίησης των αυριανών ενεργειών»
  • «Μέτρηση» της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής κουλτούρας, μετρήσεις απόδοσης όπως κέρδος, αύξηση πωλήσεων/ αγοράς, αφοσίωση εργαζομένων και καινοτομία
  • Οργανωτική κουλτούρα
  • Ποιες πολιτιστικές συνήθειες υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και ποιες συνήθειες τις εμποδίζουν;
cubesproject