Θέμα 2 Ερωτήσεις-κλειδιά για τη σύνταξη μιας πρότασης

  • Κύριος στόχος μιας πρότασης χρηματοδότησης είναι η σύναψη συνεργασίας με έναν δυνητικό χρηματοδότη/ χορηγό.
  • Η απάντηση σε βασικές ερωτήσεις κλειδιά αποτελεί μια σημαντική διαδικασία.

Tip: αν αυτό σας διευκολύνει, διατυπώστε την πρόταση χρηματοδότησης σε μορφή ερώτησης-απάντησης!

Ποιοι είστε και ποια είναι τα προσόντα του οργανισμού;

Η απάντηση αποσκοπεί στο να τραβήξει την προσοχή του χρηματοδότη/ χορηγού, ώστε να διαβάσει ολόκληρη την πρόταση.

✔Έξυπνη παρουσίαση του οργανισμού

✔Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης

Ποια είναι τα θέματα που χρειάζονται επίλυση;

Αυτό το μέρος είναι υψίστης σημασίας, καθώς το μυστικό πίσω από τη σύνταξη μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής πρότασης είναι η κατανόηση των αναγκών των χρηματοδοτών/ χορηγών και η καλύτερη «λύση» για τις ανάγκες αυτές.

Tip: αφήγηση μιας σύντομης ιστορίας σχετικά με την πορεία του οργανισμού.

Πόσο θα κοστίσει;

Το κόστος είναι θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματικής πρότασης και πρόκειται για μία ενότητα, στην οποία ο χρηματοδότης/ χορηγός θα αφιερώσει χρόνο για να εξετάσει τη λογική και τη σταθερότητά του.

Tip: παρουσιάστε μια αναλυτική περίληψη κόστους μέσα στην περιγραφή της πρότασης (ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό).

Ποιος θα εμπλακεί στο έργο;

Παρουσιάστε ένα σαφές αλλά συνοπτικό έγγραφο αναφορικά με τα μέλη της ομάδας που θα συμμετέχουν στο έργο (και τα προσόντα αυτών), καθώς και τους πιθανούς/ απαιτούμενους εξωτερικούς συνεργάτες.

✔Ξεκινήστε με ένα σύντομο βιογραφικό για κάθε μέλος.

✔Διοργανώστε μια συνάντηση γνωριμίας με όλη την ομάδα έργου.

Tip: ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιάσετε αυτή την ενότητα είναι να χρησιμοποιήσετε σύντομες και περιεκτικές προτάσεις χρησιμοποιώντας κουκκίδες (bullet points).

Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε τα θέματα αυτά;

Περιγραφή των βημάτων για τον τρόπο υλοποίησης του έργου/ προγράμματος από την αρχή έως το τέλος της διάρκειάς του.

✔Ακριβή στατιστικά στοιχεία, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους της συμφωνίας

✔Εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

✔Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με σκοπό την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των εργασιών που περιγράφονται στην πρόταση

Ποια θα είναι η διάρκεια του προτεινόμενου έργου;

  • Καθορισμός του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί το έργο
  • Ρεαλιστικές προσδοκίες και προσδοκώμενα αποτελέσματα
  • Στόχοι και παραδοτέα, τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του οργανισμού τη δεδομένη χρονική στιγμή
  • Διαμόρφωση μιας ευέλικτης μορφής πρότασης

Image source: https://pixabay.com/

cubesproject