Θέμα 2 Η πολιτιστική διαχείριση στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο πολιτισμός προσφέρει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν οι καθημερινές κοινές πρακτικές για την αντιμετώπιση των θεμάτων του φύλου, των διακρίσεων, της βίας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων.

Η πολιτιστική διαχείριση οδηγεί στην αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΒΑ. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας είναι τα εξής:

-Μάθε τις δυνατότητές σου.

-Επίλεξε το σωστό μονοπάτι.

-Βρες τις ευκαιρίες και δράσε.

Μάθε τις δυνατότητές σου. Οι οργανισμοί τείνουν να υποθέτουν πολλά για τον κόσμο στον οποίο ζουν οι πελάτες τους, και που λειτουργούν οι εργαζόμενοί τους. Ωστόσο, οι δράσεις πολιτιστικής διαχείρισης επικεντρώνονται σε τοπικούς σκοπούς και εμπλέκονται μέσω:

Ενσυναίσθησης με στατιστικά. Η διαδικασία αναζήτησης πρέπει να είναι ευαίσθητη σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Ενσωματώστε αυτά που βλέπετε σε αυτά που διαβάζετε.

Παρατήρησης με παραδείγματα. Η κατανόηση προέρχεται μέσω της πραγματικής κουλτούρας. Τα δεδομένα πρέπει να αξιολογούνται αντικειμενικά.

Ερμηνείας με ανάλυση. Η πολυπλοκότητα της γνώσης πρέπει να εφαρμόζεται ως μάθημα. Αξιολογήστε τα ευρήματα σας και χρησιμοποιήστε τα για να συνεισφέρετε δημιουργικά σε διάλογο.

Επιλέξτε το σωστό μονοπάτι. Συχνά οι άνθρωποι τείνουν να επικεντρώνονται σε πράγματα που δεν έχουν. Η πολιτιστική διαχείριση καλεί τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους για σωστή εκμετάλλευση των πόρων. Κάποια παραδείγματα αποτελούν:

-Έμφαση στο τοπικό πλαίσιο για σχέδια ανάπτυξης. Η ανάπτυξη γίνεται με βάση τα συμφραζόμενα και οι δράσεις σχετίζονται με τον τόπο και τις ανάγκες του.

-Σύγχρονες αναπτυξιακές τάσεις. Οι στρατηγικές συνδέονται με τις μελλοντικές προσδοκίες, έτσι η εφαρμογή ιδεών όταν υλοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήματα.

-Η αποστολή των ΣΒΑ. Οι ΣΒΑ μετατρέπουν τις ιδεολογικές έννοιες σε πράξεις και απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

-Πολιτισμική αλλαγή. Η ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις δράσεις των διαφόρων φορέων διαμορφώνει την τοπική κουλτούρα σε πολλές διαστάσεις και μετατρέπει το πλαίσιο δράσης σε βιώσιμο και λειτουργικό.

Source: Karolien Brughmans on Unsplash

Εκτέλεση δυνατοτήτων. Η σημερινή καπιταλιστική νοοτροπία είναι ιδιαίτερα ατομικιστική. Η πολιτιστική διαχείριση καταβάλει προσπάθεια να ενισχυθούν τα οικοσυστήματα για καλύτερη ανάπτυξη, μετατοπίζοντας την προοπτική από την εκμετάλλευση στην εξερεύνηση.

Οργανισμός, όχι οργάνωση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα ίδρυμα, μια ομάδα, μια κοινότητα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένα οικοσύστημα αλληλένδετων δομών. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αλληλοεξαρτώμενα. Αυτό το δικτυακό σύστημα πρέπει να συνυπάρχει, διαφορετικά, κάθε μέλος υποφέρει μακροπρόθεσμα.

-Δυνατότητες και όχι επιλογές. Κάθε ενέργεια πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως δυνατότητα για την ανάπτυξη όλου του οικοσυστήματος. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην εξεύρεση τρόπων συνεργασίας- ως εκ τούτου, η ματιά πρέπει να είναι ολιστική.

-Εξερεύνηση, όχι εκμετάλλευση. Η αναζήτηση ευκαιριών και επεκτασιμότητας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με άλλους για δημιουργική συν-ανάπτυξη και όλοι οι εμπλεκόμενοι να δρουν από κοινού.

Source: Dario Valenzuela on Unsplash

cubesproject