Θέμα 2 Η τελική συνάντηση και η τελική έκθεση έργου

Τελική συνάντηση

Η τελική συνάντηση είναι το τελευταίο σημαντικό γεγονός στον κύκλο ζωής ενός έργου και είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε και να μάθουμε από την εμπειρία, να ορίσουμε καλές πρακτικές, να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και να αναγνωρίσουμε τη συμβολή όλων των ομάδων διαχείρισης του έργου, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία σε ένα θετικό κλίμα και με την πιθανότητα συνέχισης της σύμπραξης. Συνοψίζει την εμπειρία της ομάδας και τονίζει τη συλλογική γνώση που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου.

Τελική έκθεση έργου

Η τελική έκθεση του έργου αρχίζει κατά τη διάρκεια της φάσης κλεισίματος και συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι την τελική συνάντηση, όπου η ομάδα θα κάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το έργο και συνοψίζει το επίπεδο ικανοποίησης του επικεφαλής του έργου. Τέλος, αναλύει τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και τη διαδικασία μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν. Ο ρόλος της είναι διπλός:

  • Να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες κλεισίματος πραγματοποιούνται με τον σωστό τρόπο
  • Να διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης που αντλήθηκε σε όλους τους διαχειριστές έργων και στον οργανισμό.

Πηγή: www.gettyimages.com