Θέμα 2 Μελέτη σκοπιμότητας

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι αυτή που καθορίζει αν το έργο θα είναι επιτυχές. Συνήθως είναι η πρώτη δραστηριότητα που διεξάγεται πολύ πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε άλλα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των επόμενων εργασιών του έργου. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός παράγοντας, για να καθοριστεί εάν το συγκεκριμένο έργο μπορεί τελικά να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί. Η μελέτη σκοπιμότητας προσδιορίζει τις ευκαιρίες της αγοράς και τους στόχους του έργου, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς προκειμένου να αναγνωρίσει και να επισημάνει τους κύριους στόχους του, ανακαλύπτει πιθανά εμπόδια και σημεία συμφόρησης και δίνει εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, καθορίζει τις μεταβλητές στο χρονικό πλαίσιο, τις ανάγκες του προϋπολογισμού, τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού, και επομένως καθορίζει εάν το έργο είναι εφικτό, αλλά και κατά πόσο είναι κερδοφόρο και επωφελές για τον οργανισμό να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Δείτε ένα παράδειγμα για τη σημασία της μελέτης σκοπιμότητας!

Πηγή: www.gettyimages.com 

Τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης σκοπιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Τεχνική ικανότητα και πόροι του οργανισμού για την εκτέλεση του έργου
  • Οικονομικοί πόροι του οργανισμού για την ανάληψη του έργου, και η επάρκεια της ανάλυσης κόστους και οφέλους για να εγγυηθεί το επιτυχημένο μέλλον του έργου
  • Νομικές απαιτήσεις του έργου και ικανότητα του οργανισμού να συμμορφώνεται με αυτές
  • Κίνδυνος που σχετίζεται με το έργο και εάν αυτό είναι επικερδές για τον οργανισμό με βάση τα αντιληπτά οφέλη
  • Λειτουργική σκοπιμότητα του έργου όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού με την επίλυση προβλημάτων ή / και την αξιοποίηση των αναγνωρισμένων ευκαιριών
  • Χρονοδιάγραμμα του έργου όσον αφορά την αποδοτικότητα εντός του εύλογου χρονικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης σκοπιμότητας!

Πηγή: www.gettyimages.com