Θέμα 2 Οι ιδιαιτερότητες της Δικτύωσης σε πολιτισμικό περιβάλλον

 Η δικτύωση είναι αναγκαία σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον για πολλούς λόγους. Αρχικά, η αιτιολόγηση για την εφαρμογή της θεωρίας δικτύου στον πολιτισμό στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η δομή του δικτύου είναι η μόνη μορφή οργανισμού που είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να παρέχει το πλαίσιο εξωτερικής υποστήριξης για την πολιτισμική διαδικασία δοκιμής και λάθους. Έπειτα, η φύση της πολιτισμικής βιομηχανίας απαιτεί ευελιξία. Αφού οι σταθερές συμβάσεις και οι σταθεροί όροι εργασίας είναι σπάνιοι, η ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας.

Η πρόσφατη μείωση στήριξης από μέρους της κυβέρνησης  απαιτεί ικανότητα χρήσης, χρηματικών και μη πόρων, πιο αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, η μετακίνηση από το σταθερό, κυβερνητικό περιβάλλον σε μια πιο επιχειρηματική δραστηριότητα σε πιο ανοιχτές αγορές απαιτεί να δοθεί περισσότερη προσοχή στο ρόλο των δικτύων.