Θέμα 2 Οι 5 Βασικές Φάσεις του Κύκλου Ζωής Έργου

Οι διαχειριστές έργων που επιδιώκουν να κατανοήσουν τη διαδικασία και τη δουλειά τους στη βάση καλών πρακτικών ανατρέχουν συχνά στα πρότυπα πρακτικής του Project Management Institute, τα οποία περιγράφουν τον κύκλο ζωής έργου. Η διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής οποιουδήποτε έργου είναι ένα εγχείρημα που πολλές φορές προκαλεί σύγχυση, καθώς οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις διαφορετικές φάσεις ενός έργου είναι πολλές.

Οι φάσεις ενός έργου αποτελούν τον κύκλο ζωής του έργου, και ως τέτοιες, είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Σύμφωνα με τον Οδηγό PMBOK® , τα στοιχεία του κύκλου ζωής ενός έργου πρέπει να καθορίζουν:

  • Τι είδους εργασία πρέπει να γίνει
  • Ποια παραδοτέα πρέπει να αναπτυχθούν και να ελεγχθούν
  • Ποιος πρέπει να εμπλακεί
  • Πώς θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί κάθε φάση.

  Σύμφωνα με το PMI, «διαχείριση έργων είναι η εφαρμογή γνώσης, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων ενός συγκεκριμένου έργου». Υπάρχουν πέντε φάσεις στη διαχείριση έργων και αν ο κύκλος ζωής του έργου παρέχει γενική εικόνα για το έργο, οι φάσεις δείχνουν τον δρόμο για την ολοκλήρωσή του.

cubesproject