Θέμα 2 Πλάνο εξεύρεσης πόρων – «κλειδί» επιτυχίας

❑Είναι το πλάνο/ σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο οργανισμός συντονίζει τις δράσεις του προκειμένου να υλοποιήσει έναν οικονομικό στόχο.

❑H ύπαρξη ενός στρατηγικού πλάνου/ σχεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.

Το πλάνο εξεύρεσης πόρων περιλαμβάνει τις εξής βασικές συνιστώσες:

1.περίληψη, περιγραφή του υπό χρηματοδότηση έργου

2.επισκόπηση της οργανωτικής δομής του οργανισμού

3.προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων

4.δημιουργία χρονοδιαγράμματος και  καταγραφή του προϋπολογισμού

5.διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

 1. Περίληψη
 • Λεπτομερής περιγραφή του υπό χρηματοδότηση έργου, καθώς και της αποστολής, του οράματος, και των στόχων του οργανισμού.
 • Όραμα (Vision): αιτιολογεί τον λόγο ύπαρξης ενός οργανισμού. Αναφέρεται στον μελλοντικό προσανατολισμό της επιχείρησης.
 • Αποστολή (Mission): μια ακριβής περιγραφή του τι ακριβώς κάνει η επιχείρηση.

Image source: https://pixabay.com/

 1. Οργανωτική δομή
 • Ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων ενός οργανισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του τελικού στόχου
 • Η επισκόπηση της νομικής, διαχειριστικής και οικονομικής δομής του οργανισμού

     

Βοηθά στον προγραμματισμό/ συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού: κοινό όραμα, κοινός σκοπός και συγκεκριμένοι στόχοι
Προσπαθεί να συντονίσει  υλικά και άυλα αγαθά (δηλαδή, τους πόρους), δομές και υποδομές  à κέρδος, καλή φήμη, ικανοποιημένοι εργαζόμενοι
 
Βοηθά τα στελέχη της επιχείρησης να εντοπίσουν τις αρμοδιότητές τους, αλλά και τις αρμοδιότητες των άλλων (ιεραρχία- αποφυγή συγχύσεων)

Tip: σ ’αυτό το σημείο του πλάνου εξεύρεσης πόρων εντοπίζονται και καταγράφονται οι  «αδυναμίες» και οι «ελλείψεις» του οργανισμού, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην υλοποίηση του στόχου.

 1. Στρατηγικοί στόχοι
 • Σύνοψη μετρήσιμων στόχων που αντιστοιχούν στον πρωταρχικό στόχο του οργανισμού
 • Ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού επίτευξης αυτού του στόχου
 • Μεθοδολογία μέτρησης προόδου/ αποτελεσμάτων

Αιτία επενδύσεων:

ο οργανισμός γνωστοποιεί τον λόγο που ζητείται χρηματοδότηση και πώς θα αξιοποιηθεί το κεφάλαιο που απαιτείται.

Μέθοδοι επενδύσεων:

προσδιορισμός της μεθόδου αξιοποίησης του κεφαλαίου για την επίτευξη του βασικού στόχου. Κάθε δράση οφείλει να περιλαμβάνει επιμέρους στόχους και να επισημαίνει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα που προκάλεσε.

 Grant proposal

(S.M.A.R.T. Στοχοθέτηση)

Tip: ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ένα πλάνο δράσης δεν είναι ποτέ απόλυτο και ενδεχομένως κατά την εξέλιξη του προγράμματος να χρειαστεί τροποποίηση (επαναπροσδιορισμός των στόχων).

 1. Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός
 • Λίστα με τα κεφάλαια και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού
 • Δημιουργία χρονοδιαγράμματος, όπου θα καταγράφονται:
 • Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης και του τρόπου αξιοποίησης των πόρων

οι κύριοι συνεργάτες και οι προαπαιτούμενες ενέργειες επικοινωνίας

προθεσμίες (deadlines)

οι ημερομηνίες προγραμματισμένων συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ.

 1. Διάχυση/ Μάρκετινγκ
 • Σχέδιο προώθησης του οργανισμού και γνωστοποίησης της αποστολής και των υπηρεσιών του στους δυνητικούς χρηματοδότες/ χορηγούς, καθώς και στο ευρύ κοινό:

     – ανίχνευση κοινού-στόχου 
     – αποδοτική επικοινωνία με το ευρύ κοινό

Fundraising 101: Rueben Mayes at TEDxWSU 2014

Βασικές αρχές του fundraising

Ο σκοπός του οργανισμού πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό του χρηματοδότη/ χορηγού (περιορίζεται ο φόβος της απόρριψης της πρότασης- κοινοί στόχοι).

Είναι απαραίτητη η δημιουργία πλάνου, όπου θα ορίζεται το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να συγκεντρωθούν τα χρήματα ή οι υποχρεώσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του οικονομικού στόχου.

7 στοιχεία- κλειδιά μιας πετυχημένης στρατηγικής συγκέντρωσης χρημάτων (fundraising)

 

1.Δέσμευση/ υποχρέωση: δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμού και δωρητή.

2.Πρόταση χρηματοδότησης (case of support): διατυπώνεται σύντομα και περιεκτικά το πλάνο του οργανισμού και οι λόγοι για τους οποίους ζητά χρήματα.

3.Αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην τοπική κοινότητα

4.Μετρήσιμα αποτελέσματα

5.Τρόποι αξιοποίησης του χρηματικού ποσού: ο δωρητής θέλει να γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματά του και ο οργανισμός οφείλει να συμμερίζεται τις επιθυμίες του χρηματοδότη/ χορηγού.

6.Συγκεκριμενοποίηση του οικονομικού στόχου

7.Διαχείριση/ εποπτεία: ο δωρητής περιμένει την αναγνώριση για τη δωρεά που προσέφερε.

cubesproject