Θέμα 2 Προεργασία

Κατανόηση απαιτήσεων χρηματοδότη/ χορηγού

  • Γενικά έξοδα
  • Χρονική περίοδος που καλύπτεται από τη χρηματοδότηση
  • Συγκεκριμένες πληροφορίες (παράδειγμα: αν τα χρήματα προορίζονται για μια πολιτιστική εκδήλωση, ο χρηματοδότης/ χορηγός θα θέλει να μάθει λεπτομέρειες, όπως συγκεκριμένες ημερομηνίες, ακριβή τοποθεσία κλπ.).

Συνεργασία

  • Ενδελεχής εξέταση πληροφοριών του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης χρηματοδότησης

Ευθυγράμμιση προϋπολογισμού και περιγραφής/ αφήγησης πρότασης

Συμπληρωματικά με τον προϋπολογισμό, οι περισσότεροι χρηματοδότες/ χορηγοί επιθυμούν μια αφήγηση της πρότασης χρηματοδότησης που θα εξηγεί τους στόχους του έργου και τον τρόπο υλοποίησης των εργασιών.

Tip: βελτιώστε τις πιθανότητες έγκρισης! Βεβαιωθείτε ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδότησής σας είναι σύμφωνος με την αφήγηση της πρότασής σας. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμά σας είναι διάρκειας ενός έτους, στην αφήγηση πρέπει να αναφέρεται καθαρά ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί για ένα έτος και ο προϋπολογισμός σας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις δαπάνες για το ίδιο διάστημα.

cubesproject