Θέμα 2 Στάδια προς την κατάκτηση της πολιτισμικής ικανότητας

Στάδια προς την κατάκτηση της πολιτισμικής ικανότητας
Cultural Competence Continuum 

Πολιτισμική «Καταστροφή» à Πολιτισμική «Ανικανότητα» à Πολιτισμική «Τύφλωση» à Πολιτισμική Προ-ικανότητα à Πολιτισμική Ικανότητα à Πολιτισμική Επάρκεια

1.Πολιτισμική «καταστροφή»:

η απόρριψη της διαφορετικότητας και η προσπάθεια απομόνωσης, συστηματικής εξασθένισης, που μπορεί να φτάσει ακόμα και στη βαθμιαία εξάλειψη μιας ομάδας (πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία κλπ.) ή ολόκληρης φυλής.

Παραδείγματα: 

 • μεροληψία/ υποκειμενικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία (λ.χ. παράλειψη σημαντικών κεφαλαίων στο μάθημα της Ιστορίας)
 • «Αν δεν είχαμε στην ομάδα μας άτομα με αναπηρία, οι επιδόσεις μας θα ήταν καλύτερες», «Η εγκληματικότητα στην πόλη μας μπορεί να μειωθεί μόνο αν απαλλαγούμε από τους πρόσφυγες»
 1. Πολιτισμική «ανικανότητα»:

το αίσθημα πολιτισμικής ανωτερότητας και η προσπάθεια αποδυνάμωσης της κουλτούρας του άλλου.

Παραδείγματα:

 • ρατσισμός/ στερεότυπα
 • χαμηλές προσδοκίες από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, π.χ. «Ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και δε μιλάει σωστά ελληνικά, oπότε δεν πρέπει να περιμένουμε να τα πάει καλά στο σχολείο»
 • σε εταιρικό επίπεδο, προσλήψεις με μη αντικειμενικά κριτήρια
 1. Πολιτισμική «τύφλωση»:
 • αδυναμία κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε κουλτούρας με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται οι ανάγκες ορισμένων μόνο ομάδων της κοινωνίας
 • αυστηρή ευθυγράμμιση με τις απόψεις, τις προοπτικές, το ήθος της κοινωνίας ή του πολιτισμού
 • αφομοίωση

Παραδείγματα: 

 • «Το σχολείο δεν χρειάζεται να εστιάζει στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, δεν υπάρχει ποικιλομορφία»
 • «Η διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο του μαθητή είναι πολυτέλεια και δε χρειάζεται να εφαρμόζεται»
 1. Πολιτισμική προ-ικανότητα:
 • αναγνώριση της ύπαρξης ορίων στις δεξιότητες του ατόμου ή στις πρακτικές ενός οργανισμού κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλες πολιτισμικές ομάδες
 • ευαισθητοποίηση συστημάτων/ οργανισμών σχετικά με τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς ανάπτυξης για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικούς πληθυσμούς.

Παραδείγματα: 

 • ομαδική δουλειά με βάση το πολιτισμικό υπόβαθρο του καθενός
 • Θα βάλω τα δυνατά μου, ώστε οι μαθητές με αναπηρία να νιώσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας»
 • «Προκειμένου να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας, πρέπει να καταμερίσουμε τις εργασίες ανάλογα με τα βιώματα και τις εμπειρίες των εργαζομένων»

 

 1. Πολιτισμική ικανότητα:

 • η ικανότητα του ατόμου να αλληλεπιδρά και να εργάζεται αποτελεσματικά με ανθρώπους από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • τα συστήματα και οι οργανισμοί που αποτελούν παραδείγματα ΠΙ αποδέχονται και σέβονται τις πολιτιστικές διαφορές.

Παραδείγματα: 

 • oεφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για πρόσληψη και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
 • oαυτό-αξιολόγηση της ΠΙ τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
 1. Πολιτισμική επάρκεια:

ο σεβασμός όλων των πολιτισμών, καθώς και η προσπάθεια επιτυχούς συνύπαρξης.

Παραδείγματα: 

 • διαφοροποίηση/ διαφορετική μέθοδος διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/ τριών.
 • αποδοχή της διαφορετικότητας και υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου συμπεριφοράς.

 

cubesproject