Θέμα 2 Χορηγία ως εταιρική σχέση

Προσφέρετε μεγαλύτερη αξία στον χορηγό!

Κατανοήστε τους στόχους

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σαφή ιδέα για τους στόχους του χορηγού σας και τους στόχους των συμμετεχόντων σας.

Εκπαιδεύστε τον χορηγό σας

Να παρέχετε στον χορηγό σας τις πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες εκδηλώσεις, εξηγήστε τι λειτούργησε με επιτυχία και προτείνετε τη στρατηγική που θα οδηγήσει σε βέλτιστα αποτελέσματα.

Διευκολύνετε την επικοινωνία και τη δικτύωση

Δώστε στον χορηγό πολλαπλές ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κοινό-στόχο του.

Δικαιολογήστε την επένδυση

Βοηθήστε τον χορηγό να αποκτήσει μια σαφή εικόνα των χρημάτων που δαπανήθηκαν και των οφελών που λαμβάνει σε αντάλλαγμα.

cubesproject