Θέμα 2.4 Απόδοση και έλεγχος/παρακολούθηση

Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή διαχείριση έργων. Μπορεί να λάβει χώρα σε όλες τις φάσεις του έργου, ακολουθώντας σαφείς δείκτες επιτυχίας ως εργαλείο για ανάπτυξη και διορθώσεις.

«Η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία· είναι πάντοτε το αποτέλεσμα έντονης πρόθεσης, ειλικρινούς προσπάθειας, έξυπνης διαχείρισης και επιδέξιας εκτέλεσης· αντιπροσωπεύει τη σοφή επιλογή εν μέσω πολλών εναλλακτικών»

 William Adelbert Foster

Η μεθοδολογία και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος του έργου ή τις δραστηριότητές του. Εδώ συναντούμε συχνά όρους που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης οργανισμών. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης περίπτωσης, η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για διασφάλιση της ποιότητας του έργου είναι η παρακολούθηση.

Παρακολούθηση είναι η παρατήρηση και εξέταση ενός μέρους της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει μια καθορισμένη και στοχευμένη επιλογή του πεδίου παρατήρησης, αλλά και συστηματική συλλογή και παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η παρακολούθηση ξεκινά με τη φάση προγραμματισμού και είναι στην ουσία ένα βασικό στοιχείο της διαχείρισης που αναφέρεται στα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και τις διαδικασίες ολόκληρου του έργου.

Η παρακολούθηση μπορεί να ακολουθήσει διάφορα στάδια:

  • Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της ανάλυσης και του προσχεδιασμού, με άλλα λόγια της χαρτογράφησης της διαδικασίας. Σε αυτή τη φάση, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κατάλληλα σχέδια και να συλλεγούν οι πιθανές ή καταγεγραμμένες διαδικασίες και οι συνήθεις εργασίες που γίνονται στον οργανισμό.
  • Το δεύτερο στάδιο αφορά την απάντηση στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό το έργο εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών (αγοραστών, κοινού, χορηγών, μέσων ενημέρωσης)»; Η ερώτηση μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για μια ακριβέστερη ανάλυση αυτών των απαιτήσεων. Σε αυτό το στάδιο διαμορφώνονται σαφείς μετρήσεις ποιότητας και αναπτύσσεται ένα απλό εγχειρίδιο για όλες τις σημαντικές δραστηριότητες.
  • Το τρίτο στάδιο ονομάζεται και στάδιο βελτίωσης. Είναι το στάδιο κατά το οποίο διεξάγονται συνεχείς έλεγχοι του συστήματος ποιότητας του οργανισμού.
  • Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο της αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων, του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος διεξάγεται από τη διαχειριστική ομάδα του έργου, ή ενός εξωτερικού ελέγχου που γίνεται από έναν ανεξάρτητο φορέα.

Τίτλος: Εγκατάσταση ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΥ 2014

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

Τίτλος: Εγκατάσταση του αξιοθέατου

Από το αρχείο του «Sarajevo Meeting of Cultures»

cubesproject